Fakturering av presteteneste ved gravferd

Det kan i einskilde høve krevjast betaling for prestetenesta ved gravferd. 

Bjørgvin bispedømeråd har med heimel i Tjenesteordning for menighetsprester (fastsett ved Kronprinsreg.res. 19. oktober 1990 i medhald av Grunnlova § 16), vedtatt at slik betaling kan krevjast i følgjande tilfelle: 

  • dersom avlidne ikkje var medlem av Den norske kyrkja, jf. § 11 (5).
  • dersom avlidne og denne sine næraste/den som sørgjer for gravferda var/er busette utanfor det prostiet som er presten sitt tenestedistrikt, jf. §§ 11 (2) og 17 (2). 

Bispedømerådet sender faktura til den som sørgjer for gravferda (ikkje gravferdsbyrået.) Skjemaet "Fakturagrunnlag for gravferd" (sjå vedlegg) skal fyllast ut når avtale om gravferda vert gjort. Det skal informerast om kva prestetenesta kostar, samt heimelen for betalingskravet. 

Fakturagrunnlag skal sendast til Bjørgvin bispedømekontor på bjoergvin.bdr@kyrkja.no eller til Bjørgvin bispedømekontor, Pb. 1960 Nordnes, 5817 Bergen. 

Presten får godtgjort for gravferda etter særavtalen for enkelttenester. Beløpet som vert fakturert er kr 3 700,- og er høgare grunna tillegg av pensjon, feriepengar og arbeidsgjevaravgift. Når ein prest har ei gravferd og får ekstra betalt, må dette skje på ein slik måte at det ikkje er til hinder for presten sitt ordinære løna arbeid. Tenesta, medrekna førebuing, skal ikkje inngå i arbeidstida til presten.

Bispedømerådet vil senda faktura straks grunnlaget ligg føre. Utbetalinga til presten kjem i samband med neste ordinære lønsutbetaling.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30