Registrering av vikarar i Bjørgvin bispedøme

På denne sida finn du rettleiing for deg som skal ha eller ynskjer vikarteneste i Bjørgvin bispedøme.

Bjørgvin bispedøme har til ei kvar tid bruk for vikarar. Fyll ut eit registreringsskjema og send det på epost til bjoergvin.bdr@kyrkja.no om du er interessert. Alle vikarar må fylle ut eit registreringsskjema.

Det er den enkelte prost som avtalar arbeidstid og arbeidsstad. På skjemaet kan du skrive inn aktuelle prosti og evt. andre ynskjer.

Alle som skal verte tilsett i stilling som inneber omsorg for eller oppgåver knytta til mindreårige (under 18 år) skal framlegga tilfredsstillande politiattest i medhald av kyrkjelova § 29. Kravet gjeld uavhengig av stillingsstorleik.

Her finn du skjema for reiserekning for vikarar som skal verte brukt ved køyring i tenesta. Sjå elles under fana "for tilsette" for annan informasjon for tilsette i Bjørgvin bispedøme.

Lenkje til registreringsskjema for viakarar finn du nedst på denne sida.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30