Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Sterkt knytte til kyrkja

Folk i Møre opprettheld eit sterkt og tradisjonsbasert tilhøve til Den norske kyrkja og er nært knytte til si lokale kyrkje. Det viser opplysningane i Årsrapport 2016 frå Møre biskop og Møre bispedømeråd.

Årsrapport 2016 - Møre biskop - Møre bispedømeråd

Oppslutninga om dåp og konfirmasjon er framleis høgast i landet og gudstenestedeltakinga viser ein liten oppgang. 

80,4% av alle innbyggjarane i Møre og Romsdal er i dag medlemmer i Den norske kyrkja. Framleis vert livsritene for dei aller fleste markerte gjennom dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. I 2016 meldte 1685 seg ut av Den norske kyrkja, medan 131 meldte seg inn. Tilsvarande tal i 2015 var 646 ut og 104 inn. Talet på døypte og konfirmerte viser ein liten nedgang samanlikna med føregåande år.

 

I 2016 vart det gjennomført 2050 dåpar, 2688 konfirmasjonar, 414 vigsler og 2234 gravferder i Møre bispedøme. 87 prosent av foreldre som høyrer til Den norske kyrkja døyper borna sine. 72,1 % av alle fødde blir døypte. 95 % av alle døypte 15-åringar vel konfirmasjon, noko som er 78,6% av alle 15-åringar. Både for dåp og konfirmasjon er dette høgast i landet. Nær 7% fleire deltek ved nattverd under gudstenester samanlikna med 2012. 98,7% av dei som døyr får kyrkjeleg gravferd.

 

KYRKJELIV

Trusopplærings-satsinga er etablert i alle prosti, og er ei viktig plattform for å føre vidare kristen tru og tradisjon. Gjennom gudstenestereforma og trusopplæringsreforma er både nattverddeltakinga og kyrkjelivs-involveringa frå frivillige medarbeidarar auka. Det er gjennomført Ungdomsår 2016 i Møre bispedøme. Arrangement og aktivitetar med ungdom i fokus, godt synleg i lokalsamfunn og i bispedømet. Kyrkja som kulturarena er også styrkt.

Gjennom visitasar får biskopen nær kontakt med kyrkjelydane. I 2016 gjennomførte biskopen 6 visitasar i 14 sokn, med breitt program og god oppslutning lokalt.

 

PRESTAR

Kyrkjemedlemmene i Møre er framleis nært knytte til sin lokale prest, men utfordrande geografiske tilhøve og skiftande rekrutteringssituasjon gjer det nokre gonger krevjande å sikre prest over alt der folk bur. Årsrapport 2016 viser at delen kvinner i presteteneste i Møre er stabil. Delen prestar under 40 år er i prosent høgste i landet. 

Nye arbeidstidsavtalar for prestane er bestemt og innført i 2016. Dette har vore krevjande på mange plan. 

 

SKILJE STAT - KYRKJE

Frå 1/1-17 er Den norske kyrkja eige rettssubjekt, og gjennom 2016 vart det arbeidd med førebuingane av verksemdsoverdraginga frå staten til det nye rettssubjektet Den norske kyrkje. Skiljet gir konsekvensar i høve til utøving av mynde og inneber at tilsette i bispedømet frå 1/1-17 fekk Den norske kyrkja som arbeidsgjevar. 

  

DRIFT

Rekneskapen for Møre bispedøme i 2016 viser ei ramme på kr 76,3 millionar. Kring 60 prosent av ramma er driftsmidlar, der lønsutgifter utgjer 87 prosent. Den andre delen er tilskotsmidlar (omkring 30 mill.), som i hovudsak går til trusopplæringstiltak i kyrkjelydane samt noko til diakon- og kateketstillingar.

 

For meir informasjon:

Fungerande biskop Olav Gading, mobil: 918 46 026

Leiar av Møre bispedømeråd, Ann-Kristin Sørvik, mobil: 951 81 111

Stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug, mobil: 928 10 040

 

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes