Kyrkjevalet 2015 i Fitjar sokn

Ved Kyrkjevalet 2015 skal ein velje sokneråd og

leke medlemmer til bispedømmerådet. Valet finn

stad 14. september 2015.

Hageberg skule, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 - 20.00

Osternes Bedehus, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 -

20.00

Fitjar Kultur og Idrettsbygg, kl. 09.00 - 20.00

Øvrebygda skule, kl. 09.00 - 20.00

Selevik skule, kl. 09.00 - 12.00 og 16.00 - 20.00

Røysteføre er alle døypte medlemmer av Den

norske kyrkja som er over 15 år, eller som fyller 15

år i 2015.

Førehandsrøysting

Det vil vere mogleg å førehandsrøyste i perioden

10. august–11. september 2015.

Kyrkjekontoret påFitjar råhus, kvar onsdag kl.

10.00 - 14.00 i perioden 12.8. - 9.9.

Fitjar kyrkje kl. 12.00 (etter gudstenesta)

sundag 16.8., 23.8. og 6.9.

Etter avtale med kyrkjeverja påtlf. 53 45 85 24 eller

e-post:

kyrkja@fitjar.kommune.no

Valkort

Alle som er oppførte i medlemsregisteret til Den

norske kyrkja og har røysterett, skal ha

motteke valkort frå kyrkjerådet. Den som er medlem

i Den norske kyrkja og ikkje har fått valkort, vert

beden om å ta kontakt med kyrkjekontoret (sjå

nedanfor) for å få retta opp opplysningane i Den

norske kyrkja sitt medlemsregister.

Medlemsregisteret er grunnlag for kyrkjeleg

manntal. Den som mottek valkort, men ikkje er

medlem i Den norske kyrkja, kan gå fram som

nemnd på valkortet for å bli sletta frå

medlemsregisteret.

Ein treng ikkje valkort for å få røysta. Kravet for å

røysta er at ein står oppført i manntalet.

Ettersyn av manntal

Kyrkjeleg manntal for Fitjar sokn er lagt ut for

ettersyn på kyrkjekontoret i Fitjar rådhus , og er

tilgjengeleg for ettersyn i kontoret si ordinære

opningstid i perioden 10. august til 11. september.

Tid for ettersyn kan og avtalast med kyrkjeverja. Det

er berre høve til å kontrollere opplysningane

som vedkjem ein sjølv, eller ein annan person som

ein har fått skriftleg fullmakt frå. Den som meiner at

ein sjølv eller nokon annan urett er blitt innført i eller

utelatt frå manntalet i soknet, kan krevje at valstyret

rettar opp feilen. Kravet skal vere skriftleg og

begrunna.

Meir info om kandidatane her:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/Parish/?id=976994663

FITJAR SOKN

Telefon: 53 45 85 24

E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no