Covid - 19

Endringar i smittevernrettleiar for  DNK-hovudpunkt.

Utarbeida etter ny bransjestandard for Den norske kyrkja, versjon 8 oppdatert 23.02.21.

Innleiing:

Frå 23. februar er den nasjonale covid-19-forskrifta endra. Endringane medfører at kyrkja kan ynskje fleire deltakarar velkommen på sine arrangement. Men den største endringa er det nye kravet om faste, tilviste plassar. Dette medfører  behov for å gjere nye lokale vurderingar knytta til korleis kravet om faste, tilviste plassar kan praktiserast i det enkelte kyrkjebygg.

Antal – inntil 100 innandørs i faste tilviste plassar

 

Innandørs arrangement er forbunde med større risiko for smittespreiing, særleg viss lokala er små og har dårleg ventilasjon. Det vert skilt mellom  arrangement med og uten faste tilviste plassar. Faste, tilviste plassar inneber ifølgje Helsedirektoratet:

 • «Fast» betyr at publikum skal sitje på tilviste plassar under heile arrangementet og ikkje bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller liknande.
 • «Plass» betyr at deltakarane må sitje på eit sete/benk/golvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for at stolar ikkje vert flytta nærmare enn ein meter, og at benkjer o.l. vert markert med nødvendig avstand mellom sitjeplassane. Plassane bør vere plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt vert unngått. Ståplassar fell utanfor begrepet.
 • «Tilvist» betyr at plassane anten er nummererte eller at verter/vakter viser deltakarane til nærmare bestemte plassar.
 •  

Ved faste, tilviste plassar kan ein vere inntil 100 deltakarar innandørs, utan faste tilviste plassar berre 10.

Merk:

 • Antall deltakarar skal alltid tilpassast slik at det er mogeleg å overhalde krav til avstand, under det felles makstaket.
 • Private samankomstar, som minnesamvær, familieselskap, julebord, vennefestar o.l. i lånt/leigd lokale har maks 10 deltakere innandørs, 20 utandørs. Dette gjeld sjølv om det er knytt til eit kyrkjeleg arrangement med andre antallsbegrensingar. Begrepet «privat samankomst» viser ikkje til ein privat aktør som leiger kyrkja til eit offentleg arrangement som f.eks. konsert e.l.
 • Medverkande skal ikkje teljast med i antal deltakarar. Medverkande er bl.a. tilsette og oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangementet og utøvande kunstnarar ved gjennomføring av kulturaktivitetar i regi av ein profesjonell aktør. Antalet medverkande bør avgrensast til det som er nødvendig for gjennomføringa av arrangementet ut frå ei lokal vurdering.

 

Det er også ikkje berre 1m-regelen som gjeld ved samlingane i kyrkja, skal ein ha felles salmesang er det tilrådd 2 m avstand. Dette medfører ulikt deltakarantal ved ulike sermoniar med og utan fellessong, og vil også vere ulikt i våre tre kyrkjer.

Rettleiaren tek utgangspunkt i dei nasjonale reglane, men dersom det blir fastsett lokale tiltak må ein til ei kvar tid følgje dei.

Avstand – minst 1 meter

Personar som ikkje bur saman skal halde minst 1 meter avstand målt frå skulder til skulder i alle retningar. Ved felles innandørs allsang aukast avstanden til 2 m.

Merk:

 • Antalet til stades skal tilpassast slik at krav til avstand kan overhaldast.
 • Kravet gjeld også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utgangar bør tilpassast dette.
 • Helsemyndigheitene anbefalar at avstanden vert auka til minst 2 meter i alle retningar ved innandørs allsang, fordi sang har større smittepotensial.
 • Helsemyndigheitene anbefalar at unge og vaksne som har vore i ein situasjon der det har vore vanskeleg å halde minst ein meter avstand, bør halde minst to meter avstand når dei besøkjer personar i risikogruppene.

 

 

Heile rettleiaren for Den norske kyrkja finn du her:

https://www.ka.no/_service/300851/download/id/558064/name/Smittevernveileder+for+den+norske+kirke+v+8.0+pr.+23.02.21.pdfKontaktinformasjon for Gulen kyrkjelege fellesråd

Gulen kyrkjekontor
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik 
Org. nr: 976995716

Telefon til kyrkjeverje: 57 78 20 90/ 97044591
Epost: post@gulen.kyrkja.no
kyrkjeverja@gulen.kyrkja.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"