Vekst på over 100%

Antall ansatte i Dnk som er på felles IT-driftsplattform er doblet. Kirkepartner IKT har i løpet av to år doblet antall brukere som får sine driftstjenester levert fra selskapet. Dette gir økte samhandlingsmuligheter. Det er nå rundt 2000 brukere på Kirkepartner Basis. Rett før årsskiftet tegnet 6 nye fellesråd avtale, noe som gjør at selskapet i løpet av våren vil få en ytterligere vekst. Dette sikrer igjen grunnlaget for at flere ansatte i Den norske kirke vil få levert kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet.

Høsten 2014 var Kirkepartner IKT klare til å ta inn de første fellesrådene på en flunkende ny IT plattform basert på moderne sky teknologi. Også kjent som Kirkepartner Basis. I løpet av våren 2015 ble de "gamle" kundene med sine 1000 brukere, som var med å etablere Kirkepartner IKT, migert over til den nye plattformen. Dette var i hovedsak den "statlige" delen av Den norske kirke og Oslo kirkelige fellesråd. Siden den gang har de resterende fire store fellesrådene valgt å flytte sin IKT drift over på kirkens felles plattform. Stavanger som den siste store vil komme over i løpet av våren 2017. Dette vil bidra til å danne et solid fundament for å utvikle Den norske kirke videre hvor IKT vil være et viktig verktøy får å kunne realisere overordnede mål. Dette skjer ikke uten deltagelse fra øvrige fellesråd. Flere store fellesråd som Sandnes, Lillehammer og Porsgrunn skal flytte sin drift over til Kirkepartner IKT i løpet av de nærmeste månedene etter å ha inngått avtaler før nyttår. Mellom disse kommer også mange mindre med. Eksempelvis Bardu, som også blir det første fellesråd i Nord-Hålogaland som får driftstjenester fra Kirkepartner IKT.

Antall nye avtaler på Kirkepartner Basis på en uke blir likevel slått av antall nye avtaler på Public 360° - arkiv-, saksbehandling- og møteløsningen (P360) fra Software Innovation. I hvert fall når en ser hvor mange som bestilte dette de siste ukene før nyttår. 15 fellesråd inngikk avtale på P360° de to siste ukene før jul. Det betyr at det vil være over 700 ansatte i Den norske kirke som vil benytte P360° ved utgangen av 2017. Tatt i betraktning av at under halvparten av de ansatte er i befatning med arkiv og saksbehandling er dette et høyt tall. Med mange brukere på P360° og flere som tar i bruk fellesløsninger vil det være lettere å realiser en rekke gevinster som kommer deltagende fellesråd til gode. Et av disse er å opprettholde et godt serviceapperat, herunder løpende opplæring og støtte.

Veksten i antall eiere har også økt fra de opprinnelige tre. Det er nå over 100 fellesråd som er medeiere i Kirkepartner AS. Tallet vokser i takt med at flere enheter i Den norske kirke tar i bruk tjenester levert gjennom Kirkeparter IKT.

Kontaktinformasjon for Kirkepartner IKT AS

Besøksadresse:

Kirkepartner IKT AS

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Postadresse:

Kirkepartner IKT AS

Postboks 535 Sentrum

0105 Oslo

Kontaktinformasjon:

Telefon: 23 08 18 00

E-post: post@kirkepartner.no

Org.-nr.: 999 655 823