Tilbud om å overta Kirkelig utdanningssenter i nord

Fra 1. januar 2017 ble Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) virksomhetsoverdratt fra Det praktisk-teologiske seminar til Den norske kirke. Omtrent samtidig ble det klart at KUN ikke kan fortsette som et frittstående fagsenter underlagt Den norske kirke, dersom senteret fortsatt skal gi utdanning på høyskolenivå.

Kirkerådet tilbyr derfor landets universiteter og høyskoler å overta KUN, på visse vilkår. Tilbudsbrevet finner du her. Interesserte institusjoner må melde seg innen 29. september.

Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) i Tromsø gir praktisk-kirkelig utdanning for de fire yrkesgruppene prest, diakon, kateket og kantor. Senteret startet som et fireårig prøveprosjekt fra 1998, finansiert over statsbudsjettet og underlagt Det praktisk-teologiske seminar.

I 2003 ble KUN omgjort fra prosjekt til en permanent institusjon.