Tilstandsrapporter

Tilstandsrapportene for Den norske kirke gir bakgrunnsmateriale for utarbeidelse av handlingsplaner og strategier.

Tilstandsrapportene for Den norske kirke baserer seg på det tallmaterialet som hvert år sendes inn av menighetene i "Årsstatistikk for Den norske kirke". Dette materialet inngår i Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk, se www.ssb.no og i presentasjonen på nettsidene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, se NSDs Kirkedatabase.

Tilstandsrapportene presenterer tidsserier om oppslutning og utviklingstrekk i folkekirken når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, kirkelige aktiviteter ellers, frivillig medarbeiderskap, kirkens økonomi, kirkelige stillinger m.m.