Inhabilitet i kirkelige organer

Veileder om habilitetsreglene i forvaltningsloven og kirkeloven.

I desember 2014 presenterte Kirkerådet en egen veiledning om habilitet.  

I veiledningens innledning heter det blant annet:
- For at habilitetsreglene skal kunne virke som tilsiktet, er det avgjørende at forhold som kan utløse inhabilitet, blir bragt frem i dagen. Åpen og dokumenterbar saksbehandling er svært viktig selv når resultatet ikke blir at habilitet antas å foreligge. Medlemmer i rådsorganer bør i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre dem inhabile (Forvaltningsloven § 8 tredje ledd). Først når dette kravet er oppfylt, vil resten av kollegiets medlemmer være i stand til å ta standpunkt til spørsmålet om habilitet.

Kirkerådets veiledning er delt i tre:
Del 1 redegjør for lovreglene om når inhabilitet foreligger.
Del 2 beskriver virkningene av inhabilitet.
Del 3 tar opp konkrete problemstillinger som en kan møte innenfor arbeidet i kirkelige organer og administrasjon.