Olavstipend

I 2014 ble ansvaret for forvaltningen og tildelingen av Olavstipendet overdratt fra Kulturdepartementet til Bispemøtet. Stipendet er opprinnelig opprettet av Kirkedepartementet for å øke kunnskapen om kirkens rolle i samfunnet, og for å styrke kirkens kompetanse til å løse dens oppgaver.

Stipendet vil primært bidra til utvikling av praktisk-teologisk kunnskap  og kunnskap om praktisk prestetjeneste, men kan også gis til prosjekter knyttet til tradisjonelle fag-teologiske disipliner når slike prosjekter vurderes som aktuelle ut i fra stipendets formålsbeskrivelse.

Stipendets formål er å gi prester som ikke er innenfor et tradisjonelt etter- og videreutdanningsløp eller en forskerutdanning (doktorgrad/PhD), en mulighet til å fordype seg innenfor tema med relevans for den praktiske prestetjenesten. For stipend til etter- og videreutdanning eller forskerutdanning henvises det til andre ordninger.


Hvem kan få stipendet?

Olavstipendet tildeles prester i menighetstjeneste, med minst 3 års sammenhengende prestetjeneste bak seg. Stipendet skal ikke brukes til å dekke tradisjonelt etter- og videreutdanningsløp eller en forskerutdanning.


Hvor stort er stipendet?

Stipendet lyses ut årlig, og har en øvre ramme på 100.000 kroner. Bispemøtet avgjør hvert år om det skal lyses ut ett eller flere stipender for det aktuelle året. Dersom det lyses ut flere enn ett stipend, vil størrelse og varighet på hvert enkelt stipend avhenge av antall utlyste stipender. Stipendet skal dekke utgifter til litteratur, veiledning, studieopphold, etc.


Til stipendene knytter seg permisjon med lønn, normalt innenfor rammen til soknepreststilling.

For mer informasjon se under for retningslinjer for forvaltningen og tildelingen av Olavstipendet.
 

Tidligere vinnere av Olavstipendet

(etter Bispemøtets overtakelse)

Olavstipend 2015 ble tildelt:

 • Hilde Fylling
  Hellige ord i vanlige liv.
 • Svend Klemmetsby
  Hvorfor de valgte bort dåpen.


Olavstipend 2016 ble tildelt:

 • Knut Erling Johansen
  Dåpen - rettferdiggjørelsens sakrament.
 • Øivind Refvik
  Om Luthers spiritualitet i dag. Hvordan kan Luthers spiritualitet gi impulser for vår tid?

Les mer om tildeling av Olavstipend 2016 her.


Olavstipend 2017 ble tildelt:

 • Ellen Aasland Reinertsen
  Trosoppløring, liknelser og frelse: Om hvem og til hvem?
 • Rose-Marie Skarsten
  Kunst og symbolspråk i forkynnelsen. Gudsrikeleik-inspirert formidling.

Les mer om tildelingen av Olavstipend 2017 her.


Olavstipend 2018 ble tildelt:

 • Nils Terje Andersen
  Morgenandakten på NRK. Den Jesus som forkynnes og høres?

Les mer om tildelingen av Olavstipend 2018 her.

Kontaktinformasjon for Bispemøtet

Besøksadresse:
Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon:
Mandag-fredag
kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse:
Bispemøtet
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo

E-post: bispemotet@kirken.no
Tlf: 23 08 13 90

Telefontider:
Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00

Nettredaktør:
Hege Flo Øfstaas