Kirkemøtet 11.04.2013 - 16.04.2013 Kristiansand

Tema for Kirkemøtet 2013 var "Folkekirke - Kirkefolk"

 

Protokollen fra Kirkemøtet 2013
Vedtak - Hent hele protokollen her (navigér med Bookmarks i dokumentet)

Programskisse for Kirkemøtet 2013
Vedlegg - Se en foreløpig programskisse her

Sakslisten
Vedlegg - Møtets saksliste

KM 01/13 Innstilling fra protokollkomiteen
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 02/13 Valg og oppnevninger
Saksdokumenter - Valg av dirigentskap for møtet
Saksdokumenter - Valg av tellekorps
Saksdokumenter - Valg av komitéledere for møtet
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Vedlegg - Vedlegg 2 - fordeling av saker på komiteer
Vedlegg - Vedlegg 1 - komitefordeling (ny)

KM 03/13 Orienteringssaker
Saksdokumenter - 1. Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2012
Saksdokumenter - 4. Sjømannskirkens årsmelding 2012
Saksdokumenter - 3. Årsrapport fra Bispemøtet m/ protokoller
Saksdokumenter - 6. Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012
Saksdokumenter - 7. Religionsdialog og religionssamarbeid i Jerusalem
Saksdokumenter - 5. Årsmelding fra Døvekirkenes fellesråd 2012
Saksdokumenter - 2. Årsrapport 2012 for Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - 8. Oppnevning til økumeniske organisasjoner
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 04/13 Forslag til endringer i kirkeloven
Vedlegg - KM 04.1/13 Høringsbrev fra Kirkerådet 1. oktober 2012
Vedlegg - KM 04.2/13 Høringsnotat fra Kirkerådet 1. oktober 2012
Vedlegg - KM 04.3/13 Høringsskjema
Vedlegg - KM 04.4/13 Bakgrunnsnotat - hentet fra Kirkerådets sak 34/12
Vedlegg - KM 04.5/13 FADs brev til Kirkerådet 11. september 2012
Vedlegg - KM 04.6/13 Sammenfatning av høringen
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Vedlegg - Prop. 78 L - Endringer i kirkeloven
Vedlegg - KM 04.7/13 Kirkerådets brev til FAD 14. desember 2012

KM 05/13 Kirkeordning etter 2013
Vedlegg - KM 05.1/13 Sammendrag refleksjonsprosessen
Vedlegg - KM 05.2/13 Kirkemøtets vedtak om kirkeordning 2002-2012
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 06/13 Kyrkje 18 – 30
Saksdokumenter - Saksframstilling

KM 07/13 Velsignelse av hus og hjem
Saksdokumenter - KM 07.1.13 Liturgien på bokmål
Saksdokumenter - KM 07.2.13 Liturgien på nynorsk
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 08/13 Skråstola for diakoner
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 09/13 Økumeniske generalforsamlinger 2013
Vedlegg - KM 09.1/13 Den norske kirke i den økumeniske bevegelse
Vedlegg - KM 09.2/13 Økumeniske forkortelser
Vedlegg - KM 09.3/13 Unity Statement - Kirkenes verdensråd 2012
Vedlegg - KM 09.4/13 Veien mot en felles visjon - fra Faith and Order kommisjonen 2012
Vedlegg - KM 09 5/13 Kirkenes verdensråd erklæring om misjon /evangelisering 2012 - norsk
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 10/13 Valgordninger for de kirkelige valg
Vedlegg - KM 10.1.1/13 Vedlegg til referat fra valgkonsultasjon 1. februar 2013
Vedlegg - KM 10.1/13 Referat fra valgkonsultasjon 1. februar 2013
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 11/13 NOU 2013: Det livssynsåpne samfunn – Stålsettutvalget
Saksdokumenter - Saksfremstillingen

KM 12/13 Forsvarlig etisk forvaltning av norske petroleumsressurser og bruk av oljefondet – forslag til uttalelse
Saksdokumenter - Saksfremstillingen
Saksdokumenter - Forslaget til uttalelse

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø