Kirkemøtet 14.11.2010 - 20.11.2010 Tønsberg

På Kirkemøtet 2010 ble det trukket viktige konklusjoner etter arbeidet med en gudstjenestereform i Den norske kirke. Hovedtema for Kirkemøtet var "Luther glede".

Nedenfor finnes både saksdokumenter og vedtak fra Kirkemøtet 2010.

Protokollen fra Kirkemøtet
Vedtak - Last ned hele protokollen her

Programskisse
Vedlegg - programskisse pr. 11. november

Sakslisten
Vedlegg - Saksliste (foreløpig)

Bildeoversikt over Kirkemøtets medlemmer
Vedlegg - PDF-fil med bilder i tilnærmet A3-format

KM 02/10 Valg og oppnevninger
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Valg av protokollkomité for 2010 - 2012
Saksdokumenter - Valg av valgkomité for perioden 2010-2011
Saksdokumenter - Fordeling av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
Saksdokumenter - Valg av komitéledere
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Kirkerådet
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Kirkerådet
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Mellomkirkelig råd
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Mellomkirkelig råd
Vedlegg - Kandidatpresentasjon - Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av leder og rådsmedlemmer til Samisk kirkeråd
Saksdokumenter - Valg av Kirkerådets medlemmer til Den norske kirkes lærenemnd
Saksdokumenter - Saksdokument

KM 03/10 Orienteringssaker
Saksdokumenter - Saksdokument
Vedlegg - 2 Protokoll fra Ungdommens kirkemøte 2010
Saksdokumenter - km_03_3_10_aarsmelding2009_sjomannskirken.pdf
Vedlegg - 3 Årsmelding for Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2009
Vedlegg - 4 Årsmelding for Døvekirkenes fellesråd 2009
Vedlegg - 5 Årsrapport fra De sentralkirkelige råd 2009
Vedlegg - 7 Orientering om LVFs generalforsamling 2010
Vedlegg - 8 Orientering om arbeidet med salmebok
Vedlegg - 9 Orientering om arbeidet med liturgisk musikk

Prosedyre for Kirkemøtets behandling av gudstjenestereformen
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 04/10 Gudstjenestereformen - hovedgudstjenesten
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Ordning for hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Ordning for hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 05/10 Gudstjenestereformen – nattverdliturgi
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen

KM 06/10 Gudstjenestereformen - dåpsliturgi
Saksdokumenter - Dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Dåpsliturgi i hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 07/10 Gudstjenestereformen - tekstbok
Saksdokumenter - Sammenstilling av tekstrekker
Saksdokumenter - Register til tekstboken
Vedlegg - Notat om Bots- og bededag
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen

KM 08/10 Gudstjenestereformen – alminnelige bestemmelser
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Alminnelige bestemmelser - hovedgudstjenesten (bokmål)
Saksdokumenter - Allmenne føresegner - hovudgudstenesta (nynorsk)
Saksdokumenter - Alminnelige bestemmelser - dåp (bokmål)
Saksdokumenter - Allmenne føresegner - dåp (nynorsk)
Saksdokumenter - Saksorientering

KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov – høringsuttalelse
Vedlegg - Oversendelsesbrev fra departementet
Saksdokumenter - Saksorientering
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Høringsnotat fra FAD

KM 10/10 Retningslinjer for bruk av liturgiske farger
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Saksorientering

KR 11/10 Valgregler, herunder særskilte regler for de kirkelige valg 2011,representasjon for samisk kirkeliv og døvekirken. Evaluering av demokratireformen
Vedlegg - Evalueringsrapport fra KIFO og MF
Vedlegg - Rapport frå Kyrkjerådet
Saksdokumenter - Særskilte regler for de kirkelige valg 2011
Vedlegg - Vurdering av foreslåtte endringer i kirkevalgordningen - Jo Saglie
Vedlegg - Erfaringer fra forsøk med sammenslåtte menighetsråd
Vedtak - Fra protokollen
Saksdokumenter - Saksorientering

Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40

Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø