Kirkemøtet 2018

Kirkemøtet 2018 er berammet fra onsdag 11. april kl 12.00 til mandag 16. april kl 17.00.

Foreløpig saksliste for Kirkemøtet 2018 (pr.07.11.2017)

KM 01/18  Rapport fra Den norske kirkes kontrollutvalg

KM 02/18 Valg      
1. Valg av dirigentskap for møtet
2. Valg av tellekorps
3. Supplering av medlemmer på Kirkemøtets komiteer
4. Valg av komitéledere for møtet
5. Valg av ledere i Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd

KM 03/18  Orienteringssaker
1. Årsrapport for de sentralkirkelige råd 2016 og 2017
2. Årsrapport Bispemøtet 2017
3. Protokoll fra UKM 2017
4. Årsmelding fra Døvekirken 2016 og 2017
5. Årsmelding fra Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet 2016 og 2017
6. KEKs generalforsamling i 2018
7. Protokoll fra LVFs generalforsamling 2017

KM 04/18 Ordning for utpeking av biskop

KM 05/18  Regler for valg av menighetsråd og regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet, herunder finansiering av lister mv.

KM 06/18 Visjonsdokument 2019-2022

KM 07/18 Ordning for samisk valgmøte

KM 08/18 Endring av forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

KM 09/18 Kirkemøtets behandling av fremtidig lovgivning om tros- og livssynssamfunn

KM 10/18 Kunst og kultur i Den norske kirke

KM 11/18 Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO

KM 12/18 Videreføring av Kirkelig utdanningssenter i nord

KM 13/18 Kirkemøtets fordeling av midler for 2019 og orientering om budsjett for 2018

KM 14/18 Kirke, etikk og økonomi

KM 15/18 Kirkerådets sammensetning


Kontaktinformasjon for Kirkemøtet

Kirkemøtets adresse: Kirkerådet Rådhusgata 1-3, Pb 799 Sentrum, 0106 Oslo.

T 23 08 12 00. E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Kirkemøtet  2018: 11. - 16. april  - Trondheim
Kirkemøtet  2019: 27. mars - 2. april - Trondheim
Kirkemøtet  2020: 22. - 28. april - Trondheim

Kontaktperson: Assisterende direktør i Kirkerådet Gerd Karin Røsæg
gr254@kirken.no Tlf.: 23 08 12 40 / 48 99 12 40