Kirkerådets møte 5.-7. oktober 2016

 

Sakslisten

KR 36/16 Referatsaker

KR 37/16 Orienteringssaker
Vedlegg: Høringssvar - endringer i utlendingsloven om midlertidig arbeidstillatelse
Vedlegg: Styrking av utlendingsmyndighetenes saksbehandling i konvertittsaker
Vedlegg: Den norske kirkes arbeid angående migrasjons- og integreringsspørsmål
Vedlegg: Ungdommens kirkemøte 2016 - sakspapirene
Vedlegg: Høyring - utkast til forskrift om rekneskapsføring for rettssubjektet Den norske kyrkja
Vedlegg: Referat fra møtet i Samarbeidsråd for overgrepsproblematikk 20. mai 2016
Vedlegg: Høringssvar Kirkerådet - Forlag til endringer i lovgivningen om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke  
Vedlegg: Høringssvar fra NKR - forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja  
Vedlegg: Høringssvar STL - forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja  
Vedlegg: Betenkning fra Knut Rognlien vedlegg STL høringssvar  
Vedlegg: Uttalelse fra ungdomskonferansen i forbindelse med forsoningskonferansen juni 2016

KR 38/16 Fastsetting av liturgisk musikk

KR 39/16 Revisjon av Dåpsliturgi
Vedlegg: Sammendrag av høringen
Vedlegg: Revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta (nynorsk)

KR 40/16 Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede par
Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelsene
Vedlegg: Høringsuttalelser fra høringen juni-september 2016
Vedlegg: Forslag til Ordning for Vigselsordning for likekjønnede og ulikekjønnede par (bokmål)

KR 41/16 Regler for Kirkelig utdanningssenter i Nord
Vedlegg: Høringsuttalelser fra høringen juni-september 2016

KR 42/16 Mandat for Arbeidsgiverutvalg

KR 43/16 Forberedelse til LVFs generalforsamling

KR 44/16 Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen

KR 45/16 Kirkens digitale satsing og medlemskommunikasjon

KR 46/16 Forberedelse av valg av Den norske kirkes klagenemnd og Den norske kirkes kontrollutvalg

KR 47/16 Ikrafttredelse av regelverk gitt av Kirkemøtet
Vedlegg: Oversikt over regelverk vedtatt av Kirkemøtet

KR 48/16 Samisk kirkelig valgmøte
Vedlegg: Utkast til høringsnotat
Vedlegg: Oversikt over høringsinstanser

KR 49/16 Kirkemøtet 2017
Vedlegg: Saksliste og program
Vedlegg: Programskisse dag for dag

KR 50/16 Oppnevning til Kirkens Nødhjelps representantskap 2017-2020
Vedlegg: Kandidater - presentasjon

KR 51/16 Representasjon i KAs styre og Landsråd
Vedlegg: Valgregler og vedtekter for KA

KR 52/16 Liturgisk musikk - ledd utanom hovedseriane 

KR 53/16 Hovedlinjer i nye regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøte

KR 54/16 Økonomiregelverk for rettsubjektet Den norske kirke

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø