Kirkerådets møte 13.-15. september 2017

Møtet ble holdt i Oslo.


Sakslisten

KR 30/17 Orienteringssaker 
KR 30.1/17  Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR og BM
KR 30.2/17  Høring – NOU 2017:2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring
KR 30.3/17 Avgjørelsesmyndighet i saker om kirkelig inndeling – myndighet til bispedømmerådene til å gjøre endringer i prostiinndelingen innenfor bispedømmet
KR 30.4/17 Menighetsmøtets myndighet etter kirkeloven § 11 – brev fra KUD 22.06.2017
KR 30.5/17 Har Kirkerådet hjemmel til å unnta fra offentlighet avstemmingsresultatet ved tilsetting av biskop?

KR 31/17  Referatsaker   
KR 31.1/17 Protokoll fra møte i Kirkens Nødhjelps representantskap 1. juni 2017
KR 31.2/17 Protokoll fra møte i NFG 23.05.2017
KR 31.3/17 Referat fra møte i Kontrollutvalget 20.06.2017
KR 31.4/17 Protokoll fra AGU møte 27.04.2017
KR 31.5/17 Protokoll fra AGU møte 07.06.2017

KR 32/17 Tilsetting av ny biskop i Oslo bispedømme
>> Vedlegg: Stemmefordeling
>> Vedlegg: Uttalelse fra Oslo bispedømmeråd

KR 33/17 Regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet (kirkevalgreglene) - 1. gangs behandling
>> Vedlegg: Høringsoppsummering per 18. august 2017
>> Vedlegg: Utkast til regelverk per. 27. mars 2017
>> Høringsuttalelser

KR 34/17 Samisk kirkelig valgmøte
>> Vedlegg: Sammendrag av høringsuttalelser

KR 35/17 Forslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister   
>> Høringsuttalelser

KR 36/17 Liturgisk musikk – Allmenn serie 2

KR 37/17 Prosess for arbeid med fordelingsnøkler

KR 38/17 Samisk ungdomsutvalgs deltagelse i UKM 2017
>> Vedlegg: Statutter for UKM

KR 39/17 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kultursatsing
>> Vedlegg: Kirkemøtets vedtak KM 07/05 "Kunsten å være kirke" – Den norske kirkes kulturmelding
>> Utredningen "Kunsten å være kirke"

KR 40/17 Tilsetting av ny direktør i Kirkerådet

KR 41/17 Trosopplæring i Den norske kirke - status 2017

KR 42/17 Kirkerådets regnskap per juli 2017 og revidert budsjett 2017

KR 43/17 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig Nettredaktør: Gunnar Westermoen