Kirkerådets møte 7.-8. desember 2017

Kirkerådets møte holdes i Kirkens hus i Oslo.

 


Sakslisten og dokumentene til møtet:

KR 44/17 Orienteringssaker
KR 44.1/17 Muntlig orientering, KR, MKR, SKR og BM
KR 44.2/17 Høringssvar - forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften
KR 44.3/17 Høringssvar - Endring i utlendingsforskriften og stykkprisforskriften
KR 44.4/17 Veien til vigslet tjeneste
KR 44.5/17 Orientering om status på arbeidet med flyktninger og immigranter
KR 44.6/17 Høringssvar – endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk
KR 44.7/17 Kirkerådets høringsuttalelse til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett
KR 44.8/17 Høringssvar til NOU 2017:8 "Særdomstoler på nye områder?"

KR 45/17 Referatsaker
KR 45.1/17 Rapport fra LVFs generalforsamling
KR 45.2/17 Protokoll fra NFG møte 01.09.17
KR 45.3/17 Protokoll fra NKR 14.11.17
KR 45.4/17 Referat fra SMM rådet 28.09.17
KR 45.5/17 Protokoll fra MKR møtet september 2017 inklusive brev sendt DU
KR 45.6/17 Referat fra møte i Kirkerådets arbeidsutvalg 11.10.17
KR 45.7/14 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 26.10.17
KR 45.8/17 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 14.11.17
KR 45.9/17 Rapport "Reformasjonsbyen Bergen" (deles ut i møtet)
KR 45.10/17 Protokoll fra UKM 2017

KR 46/17 Høring - forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
>> Vedlegg: Høringsnotat
>> Vedlegg: Høringsbrev
>> Vedlegg: Vedlegg til høringsnotat

KR 47/17 Tilsetting av ny direktør – utlysningstekst

KR 48/17 Ordning for utpeking av biskoper - 2. gangs behandling

KR 49/17 Særskilte prekentekster 2019/2020 og 2020/2021 etter Bispemøtets vedtak BM 35/17
>> Vedlegg: Særskilte prekentekster i lys av ny gudstjenesteordning

KR 50/17 Rapport og veivalg for Den norske kirkes kultursatsing – 2. gangs behandling

KR 51/17 Kirkerådets sammensetning
>> Vedlegg: Høringen sept.-nov. 2017

KR 52/17 Oppnevning av tre delegater til CPCEs generalforsamling

KR 53/17 Budsjett 2018 for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd

KR 54/17 Statsbudsjettet 2019 – Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

KR 55/17 Ansvarlig forvalter – Kirkelige perspektiver på økonomi, etikk og bærekraft
>> Vedlegg: Utredningen

KR 56/17 Forslag på kandidat fra Den norske kirke til styret i KEK 2018-2023

KR 57/17 Årsplan 2018 for De sentralkirkelige rådene
>> Vedlegg: Årsplanen
>> Vedlegg: Resultatmål
>> Vedlegg: Visjonsdokument

KR 58/17 Høringssak – Justeringer av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser
>> Vedlegg: Liturgi

KR 59/17 Kirkemøtet 2018 – program og saksliste
>> Vedlegg: Programskisse

KR 60/17 Vurdering av det årlige tilskuddet til KIFO
>> Vedlegg: Notat fra KIFO
>> Vedlegg: Årsmelding fra KIFO 2016
>> Vedlegg: Tilskuddsbrev til KIFO 2017

KR 61/17 Representasjon KAs landsråd

KR 62/17 Oppnevning til Det Norske Bibelselskaps representantskap 2018-2020

KR 63/17 Bispedømmetilknytning for nye Asker kirkelig fellesråd
>> Vedlegg: Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Tunsberg
>> Vedlegg: Saksdokument inkludert høringsoppsummering - Tunsberg
>> Vedlegg: Oversendelsesbrev med vedtak - Tunsberg
>> Vedlegg: Høringsbrev, høringsnotat og høringssvar - Oslo
>> Vedlegg: Saksdokument inkludert høringsoppsummering- Oslo
>> Vedlegg: Oversendelsesbrev med vedtak - Oslo

KR 64/17 Fremtidig organisering av Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø