6

KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM

Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • En åpen kirke
  • Respekt for mangfold
  • Flere som søker til kirken
  • Barn og ungdom i kirken
  • En samfunnsengasjert kirke

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg er opptatt av kirkens utvikling, og jeg er engasjert i det som skjer i kirken. Jeg mener at det er viktig at bispedømmerådet og kirkemøtet er bredt sammensatt, for å få gode drøftinger og innspill som rører kirken. Jeg har en sterk tilknytning til kirken, og jeg er også samfunnsengasjert. Jeg har snart 35 års yrkeserfaring innenfor sosialt arbeid, og kan derfor bidra med et perspektiv som omhandler utsatte grupper i samfunnet. For meg er det viktig, at også deres røst blir tydelig innenfor kirken og i forbindelse med kirkens utvikling. Jeg har et sterkt ønske om å kunne bidra i en spennende tid i den norske kirkens utvikling.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Helt innledningsvis vil jeg si at jeg støtter Kirkemøtets visjonsdokument, og jeg tenker at det er viktig at det gjennomsyrer alt kirkelig arbeid. I min rolle som leder av menighetsrådet har det vært viktig å la visjonsdokumentet gjenspeile det jobb som vi gjør i menigheten, og i min rolle som evt. medlem av bispedømmerådet og i kirkemøtet vil jeg bruke visjonsdokumentet som et grunnlagsdokument for mine holdninger og forslag.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg oppfatter ikke det som et problem, og har et ønske om at kirken også vil inkludere likekjønnede i ovenstående ritualer. Jeg mener at en åpen kirke med et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold, vanskelig kan forsvare at enkelte mennekser utestenges fra kirkelige handlinger grunnet en seksuell legning.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Kirken kan få større mulighet til å være folkekirke når den er skilt fra staten. Det er viktig at kirken får en selvstendig stilling overfor staten som et eget rettssubjekt. Nåværende statlig personell får ny arbeidsgiver, og jeg synes KAs forslag om en kirkelig organisering der alle som jobber på lokalt plan skal ha en felles arbeidsgiver. Det er hensiktsmessig at soknet fortsatt er arbeidsgiver for sine tilsatte, og at en ser nærmere på oppgavefordelingen mellom nivåene. Det er viktig at statens finansieringsansvar lovfestes, og at det overføres som et rammetilskudd som Kirkemøtet disponerer. Videre ser jeg det som viktig at også kommunens finansieringsansvar overfør kirken videreføres. Jeg mener at det ikke bør være en særskilt klagenemnd for Den norske Kirken.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Jeg mener at kirken har et samfunnsansvar - ikke minst med utgangspunkt i kirkens visjon om barmhjertignet, fremmende av rettferdighet og vernande om skaperverket. Det er en visjon som forplikter, til et kirkelig engasjement i så vel enkeltsaker som til generelle saker. Jeg tenker at de
signaler som kirken og dets ledere gir, er av betydning og blir lyttet til. Jeg mener at kirken fortsatt skal engasjere seg i asyl- og miljøpolitikk, og synes at det er viktig at kirken følger med og er en aktiv aktør i et samfunn i stadig forandring.

Arbeidserfaring / utdanning

1975 - 1979
Sosionomutdanning

1992 - 1996
Flykgningekonsulent

1996 - 2012
Barnevernkonsulent/barnevernleder

2001 - 2003
Videreutd.i helse- og sosialrett og barne- og ungdomsvern

2014 - 2017
Mastergradsstudium i psykisk helsearbeid

Kirkelige verv

2009 - 2012
Medlem av og nestleder i Midtre Namdal kirkelige fellesråd

2009 - 2015
Leder i Otterøy menighetsråd

Offentlige og andre verv

2007 - 2015
Vara i Yrkesetisk Råd i FO (fellesorganissasjon)

2009 -
Namsos kommunes kriseteam


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD