1

AGNES SOFIE GJESET

Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Gudstjenesteliv
  • Diakoni og menneskeverd
  • Trosopplæring for barn og unge
  • Økumenisk arbeid
  • Vern om skaperverket

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Den norske kirke er viktig for meg og jeg vil være med å arbeide for at også fremtidens kirke blir en relevant del av folk sine liv i Nidaros, Norge og resten av verden. Mennesker trenger å møte kirkens budskap om kjærlighet og frihet i Jesus Kristus også i vår tid.

Kirken er inne i en tid med mange omveltninger hvor mye er i spill. Jeg har lyst til å fortsatt være med i disse prosessene og håper å få være med å sikre kontinuitet i bispedømmerådet og Kirkemøtet en tid med mange utskiftninger og endringer. 
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Åpen folkekirke bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Disse begrepene henger nøye sammen. 
Jeg mener vi i fortsettelsen i større grad må ta inn over oss at kirken ikke kan fremstå som troverdig i sin bekjennelse uten at vi viser oss som en tjenende og åpen kirke med rom for menneskers liv. 
For å få "Mer himmel på jord", må kirken jobbe for å la Jesu kjærlighet komme til uttrykk i verden.
Misjon er å dele av det Gud har gitt oss. Trosopplæringsplanen er slik jeg ser det et tydelig uttrykk for misjon i vår kirke: Gud gir, vi deler. Gjennom breddetiltak som når alle som vil være med, ikke bare de som allerede er med, får stadig nye barn og deres familier et møte med kirken og dens budskap.  
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Mitt standpunkt er at kirken må arbeide for å vedta en liturgi for vigsel av likekjønnede par så raskt som mulig. 

I kirken må vi øve oss på å leve med uenighet. De prestene som ønsker å vie likekjønnede må få muligheten til det, og de som ønsker å reservere seg mot dette skal på en enkel måte få det. 

I Åpen folkekirke sin plattform heter det: «Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.»
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
En utfordring blir å sikre at fremtidig ordning fungerer for alle medlemmer i en svært sammensatt kirkevirkelighet. Det er viktig for meg å sikre at Den norske kirke forblir ei åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Dette betyr også at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune bør videreføres. 
 
Jeg vil arbeide for å styrke demokratiet i kirken og bevare en medlemsstyrt kirke, der avgjørelsene ligger i demokratisk valgte organer hvor både prester og lekfolk er representert. 

Å styrke lokalkirken, der hvor mennesker faktisk kommer sammen og er kirke, vil for meg være et avgjørende punkt i arbeidet med ny kirkeordning. Det samme vil det være å ta vare på alle ansatte. Å beholde og rekruttere gode og kompetente folk må være høyt prioritert. 
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken skal aldri slutte å kjempe for mennerskers rett og verd! 

Kamp mot fattigdom, kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima og bærekraftig utvikling er områder hvor kirken fortsatt bør engasjere seg. Det vil innebære både å samarbeide med myndigheter og andre aktører i samfunnet og å ta til motmæle og være en motkultur. 
 
Det er min mening at vi i Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet har funnet en god balanse når det gjelder engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål.

Arbeidserfaring / utdanning

2010 - 2011
Ettåring i Sjømannskirken, London

2012 -
Lærer på ungdomsskole

Kirkelige verv

2012 - 2015
Lek medlem, Kirkerådet

2012 - 2015
Lek medlem, Nidaros bispedømmeråd (nestleder 2015)


Andre kandidater på samme liste

2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM