2

TRUDE HOLM

Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

 • Kirkelig vielse likekjønnede
 • Åpen, inkluderende folkekirke
 • Kirken som en tradisjonsbærer
 • Mangfoldig kirkelig felleskap
 • Trosopplæring av barn

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Den norske kirke er inne i en stor omlegging etter at det ble vedtatt å skille stat og kirke. Det er et særdeles viktig arbeid som må gjøres, og valg som skal tas når ny kirkeordning skal på plass. Jeg har lyst til å delta i dette arbeidet og bidra til at Den Norske kirke bevares som en åpen, landsdekkende, raus og inkluderenede kirke. Det skal være plass for den lille så vel som den brennende troen. Jeg vil kjempe for at likekjønnede skal få rett til å gifte seg i kirka. Jeg vil ha en kirke der det snakkes varmt om kjærlighet og nestekjærlighet og der ingen diskrimineres. Jeg har vært medlem i Nidaros Bispedømmeråd de siste 6 årene. Jeg er glad i kirka vår og ønsker å bevare folkekirka slik vi kjenner den i Nidaros .
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke som bygger på at Den norske kirke som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Ved dette valget står vi ved et veiskille for kirka vår der spørsmålet er om kirken fortsatt skal være åpen for alle som ønsker å høre til. Jeg vil arbeide for en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. Jeg ønsker en kirke som formidler evangeliet om Guds nåde i gudstjenesteliv, i trosopplæring,i kirkelige handlinger, diakoni, musikk, kunst, på pilgrimsvandring og i kultur.
Jeg ønsker en folkekirke som er aktiv og synlig i det offentlige rom.
Jeg ønsker at flest mulig av barna våre skal få opplæring til tro. Derfor er det viktig å legge til rette for en aktivt trosopplæring i alle menigheter. 
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og
fremmer likebehandling uavhengig av kjønn, seksuell
orientering, etnisitet eller funksjonsevne.Jeg ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken. Jeg vil ha en kirke der alle mennesker kan føle seg velkomne og elsket. Kirken må få på plass en vigselsordning for likekjønnede par. Det må legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par.
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Splittlesen av stat og kirke gjør det nødvendig å stå fast på hvilken kirke vi ønsker for framtiden. Jeg vil arbeide for at kirka fortsatt skal være åpen og inkluderende.Det blir særdeles viktig at dagens finansiseringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune videreføres. Jeg ønsker ikke at medlemmer skal betale medlemsavgift. Dåpen må være det eneste medlemskriterium.Vi må stå på for at stat / kommune bidrar med nok midler slik at vi kan ha en aktiv, mangfoldig kirke og ha midler nok til vedlikehold av kirkehusene våre. Det er viktig at ny kirkeordning viser at det er de folkevalgte organer som styrer kirka. Soknet er grunnenheten som må styrkes slik at den lokale kirka får ansvar og handlingsrom. De ansatte i kirka må tas godt vare på i ny kirkeordning.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
eg ønsker en kirke som bidrar til å fremme menneskeverdet
og motarbeider diskriminering, en kirke som tar verdivalg. Kirka skal stå opp for de svakeste blant oss som lider urett. Jeg synes det er bra når biskoper og prester sier ifra når det skjer urett i asylpolitikken og taler romfolkets sak. Kirken er tydelig i samfunnsspørmålene i forkynnelse av sin lære. Kirken bør engasjere seg for fred i verden, for de svakeste i samfunnet, en bærekraftig utvikling av naturressursene og understøtte betydningen av foreldres ansvar overfor sine barn.

Arbeidserfaring / utdanning

1978 - 2007
Lærer - (adjunkt med opprykk)

2007 - 2011
Gruppleder på fylkesting

2012 -
Skolefaglig rådgiver - Verdal kommune

Kirkelige verv

2000 - 2015
Kom.repr i Fellesrådet i Verdal/ Sør-Innherrad fellesråd

2009 - 2015
Medlem i Nidaros Bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1995 - 2015
Kommunestyremedlem

2007 - 2015
Fylkestinget i Nord-Trøndelag


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM