3

JON HØSØIEN

Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Åpen folkekirkes målsetninger
  • Synliggjøre lokalt kirkeliv
  • Åpne kirker for kunsten
  • Trosopplæring
  • Styrke mediakontaktene

Spørsmål og svar

1. Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg stiller til valg fordi jeg vil arbeide for at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle preget av nestekjærlighet.  En viktig del av dette arbeidet er å åpne for at likekjønnede par kan gifte seg i kirken. Jeg ønsker at kirken skal samarbeide aktivt med myndigheter, livssynssamfunn, kulturlivet og ulike organisasjoner der de kan vise hvor de står. Det er viktig at kirken deltar aktivt i lokalsamfunnet.  Jeg vil spesielt arbeide for at kirken i alle sine virksomheter mer aktivt bruker media til å fortelle om allsidigheten i norsk kirkeliv. Kirken skal ikke være redd for å engasjere seg i aktuelle problemstillinger der de med utgangspunkt i Jesu liv og virke kan argumentere for sin stillingstagen.
Med bortfall av statskirken og marginalisering av kristendomsundervisning i skolen, er det viktig at kirken tar mer ansvar for informasjon og opplæring. Kirken har store utfordringer med å nå fram til barn og unge. En viktig del er derfor en målrettet trosopplæring i alle menigheter. Det må prioriteres høyt, sammen med lederutvikling av unge, og at foreldrene aktivt får ta del i trosopplæringen.
Gjennom sin virksomhet i hele kirkelivet skal vi være med å vise barmhjertighet, fremme rettferdighet og ikke minst verne om skaperverket.  Det er viktig at kirken fremstår som et samlingssted preget av likeverd, deltagelse og respekt for mangfold. Lekfolk, unge som eldre, må utfordres til å være med i forberedelse og gjennomføring av gudstjenesten.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke, der det heter at organisasjonen bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Disse begrepene henger sammen og forutsetter hverandre.

Jeg føler at vi ved dette kirkevalget står ved et veiskille for kirka vår, der spørsmålet er om kirka fortsatt skal være åpen for alle som ønsker å høre til - eller om vi går i en retning der kirka blir smalere og mer lukket. Sammen med Åpen folkekirke vil jeg gjøre synlig og konkret at Den norske kirke er ei åpen kirke for alle som vil tilhøre den. Dette er i tråd med kirka sitt grunnlag og oppdrag: Kjærlighetens evangelium. Uten denne åpenheten vil vi heller ikke kunne være ei tjenende og misjonerende kirke for folk i Nidaros bispedømme.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Det er min klare overbevisning at vi som kirke nå må lage en vigselsordning for likekjønnede par! Jeg vil jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette og jeg mener vi som kirke må bli flinkere til å leve med uenighet. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par. I Åpen folkekirke sin plattform heter det: «Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Endringen i forholdet mellom stat og kirke gjør det nødvendig å fastholde hvilken kirke vi ønsker oss. Jeg mener at vi må arbeide for at kirka fortsatt skal ha en bred oppslutning, der mange kan føle tilhørighet. I den kommende valgperioden blir det derfor viktig å sikre at Den norske kirke forblir ei åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Dette betyr også at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune bør videreføres. 

Vi får nå større muligheter til selv å bestemme hvordan vi ønsker å være som kirke. Da har vi også større muligheter til å tenke gjennom hva det betyr å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke – i Nidaros, Norge og verden. 

Jeg mener vi framover må styrke kirka sine demokratiske ordninger. Jeg mener at det også er viktig at den nye kirkeordningen tydelig viser at det er de folkevalgte organer som styrer kirka. Soknet og soknets organer må styrkes, slik at den lokale kirke får større ansvar og handlingsrom.

Det er i tillegg viktig at vi i prosessen med ny kirkeordning tar godt vare på alle ansatte i kirka, fra kirketjener til prest. Dette vil gjelde uansett hvor man plasserer arbeidsgiveransvaret i den framtidige kirka.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg

Arbeidserfaring / utdanning

1961 - 1964
Examen Artium, Hamar Katedralskole

1964 - 1965
Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi, Lillehammer

1966 - 1967
Norsk Journalistskole, Oslo

1973 - 1974
World Press Institute, St. Paul, Minn., USA

1975 - 1975
Nordisk Journalistkursus, Århus, Danmark

Kirkelige verv

2005 -
Styremedlem Røros kirkeforum, tidligere leder

2011 -
Medlem Røros kirkelige fellesråd

2011 -
Medlem Røros menighetsråd

Offentlige og andre verv

2008 -
Styremedlem Pressemuseet Fjeld-Ljom

2012 -
Styremedlem Røros Idrettslag

2013 -
Styreleder Falkberget-Ringen


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM