4

GRETE BÆKKEN MOLLAN

Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Likekjønnet vigsel
  • Åpen demokratisk folkekirke
  • Beslutninger i valgte organ
  • Motarbeide diskriminering
  • Kultur for meningsmangfold

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg er opptatt av at det skal være rom for alle i folkekirka vår og at meningsmangfold og demokrati  får utvikle seg og prege kirka. Jeg vil ha ei kirke uten terskel og ei folkekirke hvor alle kjenner seg velkommen!
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg vil gjerne være med å synliggjøre at vi er folkets kirke, ikke bare Biskopens eller prestens kirke. Det må gjøres i fellesskap med folket og kirken - spørre menighetene hva de ønsker, hvordan skal vi utikle oss sammen? Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke, der heter det at organisasjonen bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Disse begrepene henger sammen og forutsetter hverandre. Ved dette kirkevalget står kirken  foran et veiskille - jeg ønsker å bidra til mer åpenhet, mer mangfold og mer demokrati. Jeg håper å kunne bidra med min kompetanse som folkevalgt i politikken, og som spesielt engasjert i temaene inkludering, mangfold og likeverd.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener at likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken. Da viser vi at folkekirken er åpen for alle, og at størst av alt er kjærligheten. Åpen Folkekirke ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Endringene må verne om den brede oppslutning kirken har, samt sikre at kirken forblir en åpen og inkluderende folkekirke. Det krever mer makt til bredden i folkestyret,  og at en vektlegger kirkens betydning som kulturbærer i det norske samfunnet. Gjennom gode demokratiske ordninger og mer makt til soknet og soknets organer kan den lokale kirke få et større ansvar og handlingsrom. Det er viktig at en i prosessen tar godt vare på alle ansatte i kirka og at en benytter anledningen til å tilpasse organisasjonen til et moderne samfunn.  
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Menneskeverd og fred  bør være kirkens hovedfokus. Jeg mener at kirken bør ta et større rom rundt spørsmål om fattigdom i Norge og flyktninger og asylsøkere på mottak. Kirken bør være en kritisk røst i samfunnet og være engasjert i verdighet, kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima og bærekraftig utvikling.

Arbeidserfaring / utdanning

1999 - 2010
Yrke, konsulent hos Statens vegvesen

2009 - 2009
Utdanning HINT, Praktisk styrearbeid

2010 - 2012
Utdanning HINT Kommunal økonomi og ledelse

2010 - 2013
Yrke, Førstekonsulent hos Distriktssenteret

2014 - 2015
Utdanning HINT, Sosoiologi

Offentlige og andre verv

2009 - 2015
Formannskapsmedlem Steinkjer kommune

2011 - 2014
Leder av TV-aksjonen i Steinkjer kommune

2011 - 2015
Styremedlem Beitstadhallen

2013 - 2015
Leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

2013 - 2015
Varaordfører i Steinkjer kommune


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM