5

ANNE KATHRINE SLUNGÅRD

Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Arbeidet med ny kirkeordning
  • Vigselsordning for likekjønned
  • Dåps- og konfirmasjonsopplærin
  • Arbeidsgiverrollen

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å aktivt bidra til utviklingen av en åpen folkekirke hvor "folk flest" føler seg hjemme, og at kirken er et naturlig sted å henvende seg og finne felleskskap både med glede, sorg, tvil og tro. Det er spennende utfordringer knyttet til arbeidet med ny kirkeordning i neste valgperiode, og jeg vil gjerne delta i dette arbeidet. Jeg ønsker å gjøre en innsats for kirken, og arbeide for at den fortsatt skal være ei åpen og inkluderende folkekirke.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke, der det heter at organisasjonen bygger på Den norske kirke bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Disse begrepene henger sammen og forutsetter hverandre. 
Vi står ved dette kirkevalget ved et veiskille for kirka vår. Sammen med Åpen folkekirke vil jeg gjøre synlig og konkret at Den norske kirke er ei åpen kirke for alle som vil tilhøre den. Dette er i tråd med kirka sitt grunnlag og oppdrag: Kjærlighetens evangelium. Uten denne åpenheten vil vi heller ikke kunne være ei tjenende og misjonerende kirke for folk i Nidaros.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg vil jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette og som kirke må vi bli flinkere til å leve med uenighet. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par. 
I Åpen folkekirke sin plattform heter det: «Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Kirken må fortsatt ha en bred oppslutning, der mange kan føle tilhørighet. I den kommende valgperioden blir det derfor viktig å sikre at Den norske kirke forblir ei åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Dagens ordning med delt ansvar for finansieringen mellom stat og kommune bør opprettholdes. Det er viktig å styrke kirkens demokratiske ordninger. Soknet og soknets organer må styrkes, slik at den lokale kirke får større ansvar og handlingsrom. 
Det er i tillegg viktig at vi i prosessen med ny kirkeordning tar godt vare på alle ansatte i kirka, fra kirketjener til prest, uansett hvor man i framtiden plasserer arbeidsgiveransvaret.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet har så langt funnet en grei balanse når det gjelder engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål. Det vil alltid være en balansegang mot det partipolitiske, som er viktig å ivareta. Kirken må alltid vektlegge individets egenverdi og ukrenkelighet. Det er for meg naturlig at Kirken engasjerer seg i spørsmål rundt rettferdighet, bærekraft og dialog mellom ulike miljø og meninger.

Arbeidserfaring / utdanning

1998 - 2003
Ordfører i Trondheim

2004 - 2005
Kommunikasjonsdirektør SINTEF

2005 - 2010
Markedsdirektør Entra Eiendom

2010 -
Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge

Kirkelige verv

2009 - 2010
Bispedømmerådet Nidaros

Offentlige og andre verv

Har bred erfaring fra styrearb i ulike org. og bedrifter

2012 -
Styreleder Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

2014 -
Styreleder Forbrukerrådet

2015 -
Styreleder Proneo

2015 -
Styremedlem Ungdomssymfonikerne


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM