6

TERJE WIGTIL

Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Vigsel for likekjønnede par
  • Ei åpen folkekirke
  • Jesussentrering
  • Nåde for alle

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å arbeide for å bevare folkekirka slik vi kjenner den i dag. Jeg er opptatt av at alle skal føle seg velkommen og hjemme i kirka, og at de skal kunne oppleve ei kirke uten høge terskler. Jeg ønsker også å være med for å jobbe mot en forandring på Kirkemøtes vedtak i ekteskapssaken fra 2014. I tillegg ønsker jeg å være med på de spennende utfordringene som er knyttet til arbeidet med ny kirkeordning i neste valgperiode.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg går til valg på plattformen til Åpen folkekirke, og det heter at organisasjonen bygger på Den norske kirkes bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Disse begrepene henger sammen og forutsetter hverandre. Vi må som ei bekjennende kirke våge å snakke mye om Jesus. Nåden er en fantastisk mulighet som ligger der, åpen for alle. Dette må vi gjøre relevant for folk i dag ved å vise dem ei folkekirke uten terskel der alle er velkomne. Vi er alle godtatt og elsket av Gud og dette må kirken synliggjøre i ord og handling.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Det er min klare overbevisning at vi som kirke må lage en vigselordning for likekjønnede par! Jeg vil jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette og jeg mener vi som kirke må bli flinkere til å leve med uenighet. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Endringen i forholdet mellom kirke og stat gjør det nødvendig å fastholde hvilken kirke vi ønsker oss. Jeg mener vi må arbeide for at kirka fortsatt skal ha en bred oppslutning der mange kan føle tilhørighet. I den kommende valgperioden blir det derfor viktig å sikre at Den norske kirke forblir ei åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Dette betyr også at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellim stat og kommune bør videreføres.
jeg mener at vi framover må styrke kirka sine demokratiske ordninger. Soknet og soknets organer må styrkes slik at den lokale kirke for større ansvar og handlingsrom.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet har etter mitt syn funnet en god balanse når det gjelder engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål, selv om det fra noen hold alltid vil komme kritikk mot denne typen engasjement. Kirka må alltid forsvare verdighet og rett for alle mennesker, og dette må gjenspeiles i de sakene som vi engasjerer oss i. derfor er det naturlig at vi som kirke engasjerer oss i miljø-, klima og fattigdomsspørsmål. Vi må også fortsette å bidra aktivt til religionsdialog.

Arbeidserfaring / utdanning

1979 - 1983
Allmennlærerutdanning Levanger lærerskole

1985 - 1986
1.avd spesialpedagogikk Statens spesiallærerhøgskole

1985 - 1986
Mellomfag Norges Idrettshøgskole

2000 - 2002
2.avd spesialpedagogikk Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kirkelige verv

1991 - 1995
Alstadhaug menighetsråd

1995 - 2000
Redaktør Skogn menighetsblad

2006 -
Styreleder Bamberg arbeidskirke

2011 - 2015
Levanger menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM