7

ALEX RAMSTAD DØSVIK

Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Barn og ungdom i kirka
  • Likeverd
  • Kirkedemokratiet
  • Gudstjenestedeltagelse

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg har lyst til å jobbe for at vi skal bevare og vidreutvikle den flotte folkekirka vi har i Nidaros. Det finnes folk i dag som føler at de ikke har en plass i kirka, og det er viktig at vi skaper ei kirke uten terskel for hvem som er velkommen. Det er mye å ta tak i rundt ordningen med ny kirkeordning den neste perioden, og jeg vil bidra med å sette fokus på unge, de er både fremtiden og nåtiden til kirka.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Disse begrepene må sees i sammenheng og jeg mener at de forutsetter hverandre. Jeg går til valg på Åpen Folkekirkes platform. Organisasjonen bygger på Den norske kirkes bekjennelse og dens selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.
Vi er ei bekjennende kirke, og derfor er det viktig at vi våger å snakke mye om Jesus. Vi har en fantastisk mulighet med nåden, den bare ligger der, åpen for alle. Derfor må vi gjøre dette relevant for folk ved å vise dem at vi er ei folkekirke uten terskel, hit kan alle komme. Kristus har ikke kriterier for tilgangen til nåden og velsignelsen har byr oss, fordi alle er godtatt og elsket av Gud. Med dette som basis vil vi ha gode muligheter til å virkeliggjøre kirka som ei bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener at kirken må lage en vigselsordning for likekjønnede par. Kirken skal være med å feire kjærlighet mellom to mennesker. Jeg skal jobbe for at elle mennseker som kommer inn kirkedøren skal føle seg velkommen og elsket. I dag er det to forskjellige syn på dette området, denne uenigheten må vi bli finkere til å leve med. Det må også legges til rette for at prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par skal kunne fritas fra det.
I plattformen til Åpen Folkekirke heter det:  "Vi ønsker en kirke som fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. Vi ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandlig uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Vi ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken."
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Vi må arbeide for å opprettholde en bred oppslutning, der alle kan føle tilhørighet. Det er derfor viktig av vi sikrer at Den norske kirke forblir åpen, bred og inkluderende, også i den kommende valgperioden. Jeg mener derfor også at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune bør videreføres.
Vi får nå større mulighet til selv å bestemme hva det skal bety å være en bekjennende, åpen, tjenende pg misjonerende kirke, ikke bare i Nidaros, men også i Norge og resten av verden.
Det er utrolig viktig at vi styrker de demokratiske ordningene framover. Den nye kirkeordningen må tydelig vise at det er de folkevalgte organene som styrer kirka. Den lokale kirke må også få større ansvar og handlingsrom, derfor må også soknet og soknets organer styrkes.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirka skal forsvare verdigheten og retten til alle mennesker, dette må gjenspeiles i sakene vi engasjerer oss i. Derfor er det naturlig at vi som kirke engasjerer oss i miljø-, klima- og fattigdomsspørsmål. Det vil alltid komme kritikk når kirken engasjerer seg i slike saker, men etter mitt syn har Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet en bra balanse når det gjelder engasjement for aktuelle samfunnsspørsmål. Det er viktig at vi også fortsetter å bidra aktivt til religionsdialog.

Arbeidserfaring / utdanning

2010 - 2014
Studiespesialisering, Fosen VGS

2014 - 2015
Fotografi, Jøren Folkehøgskule

Kirkelige verv

2012 - 2013
Nidaros Ungdomsråd

2012 - 2014
Trosopplæringsutvalget, Ørland Menighet

Offentlige og andre verv

2012 - 2014
Styremedlem, 4H Sør-Trøndelag

2013 - 2014
Fylkessekretær, Sør-Trøndelag Sosialistisk Ungdom

2013 - 2014
Styremedlem, Skeiv Ungdom Trøndelag

2014 - 2015
Styremedlem, Jæren Folkehøgskule


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM