12

EIVIND ALMAAS

Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Lav-terskel velkomst i kirken
  • Relevanse til hverdagsliv
  • Åpen, inkluderende folkekirke
  • Engasjerende kirkeaktiviteter

Spørsmål og svar

1. Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Den norske kirke står foran en periode med store endringer. De løsningene som velges og temaene som prioriteres vil ha kortsiktige og langsiktige konsekvenser på hvordan Den norske kirken møter mennesker i hverdagen, og rollen Den norske kirke vil ha i det norske samfunn. Etter mange års erfaring med luthersk menighetsarbeid i Trondheim, Stavanger og USA, ser jeg at perioden vi går inn i gir oss samtidig mange spennende muligheter til å gjøre Den norske kirken relevant for mennesker i Norge på nye måter, til å bli flinkere til å være tilstede på måter mennesker opplever som meningsfylte i sine hverdager. Jeg er glad i kirken vår og er opptatt av at vi skal ha en åpen og inkluderende folkekirke uten terskler, deriblant at det blir en endring på Kirkemøtets vedtak i ekteskapssaken fra 2014.
2. Den norske kirkes visjonsdokument "Mer himmel på jord" presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg står som kandidat på valglisten til Åpen folkekirke, en organisasjon som bygger på Den norske kirkes bekjennelse.  Her er begrepene bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke tett sammenknyttet. Ved veiskillet som kirken nå står overfor, blir det spesielt viktig å gjøre det synlig at  Den norske kirke er en åpen folkekirke – en kirke for alle som vil tilhøre den – basert på kjærlighetens evangelium. Vi må virkeliggjøre denne flotte visjonen som beskrives i dette dokumentet i alle kirkens tjenester: dåp, gudstjenester, gravferd, barne- og ungdomsarbeid, så vel som i bryllup. 
3. Hva mener du om vigsel og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke? 
I dagens kirke er det to syn på vigselordning for likekjønnede par, og kirken som helhet må bli flinkere til å håndtere og akseptere denne uenigheten. Jeg vil jobbe for en kirke som er åpen og der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og som aktivt fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne. Jeg ønsker en kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par.
4. Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
De forestående endringer i forholdet mellom kirken og staten gjør det spesielt viktig å være klar over hva slags kirke vi trenger i Norge. Vi må forstå hvordan vi kan gi et kristent tilbud som har bred relevans og oppslutning i befolkningen, hvordan sikre at kirken er en åpen og inkluderende folkekirke for alle mennesker.  Et viktig moment for dette er å styrke demokratiet i kirken slik at det er tydelig at det er folkevalgte som styrer kirken. En måte å gjøre dette på er å gi lokale kirkene større ansvar og handlingsrom. I den nye kirkeordningen vil det være ytterst viktig å ta vare på alle ansatte i kirken, uansett hvor man ender opp med å plassere arbeidsgiveransvaret. Jeg mener derfor at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune bør videreføres.
5. Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken har et eget ansvar for å stå opp for rettighetene til alle mennesker, spesielt de som er marginalisert og ikke har noen stemme i samfunnsdebatten.  Når kirken tar på seg jobben med å være en samfunnskritisk røst må vi forvente at dette vil bli møtt med motstand. Jeg opplever at Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet har engasjert seg i mange viktige saker og temaer. Jeg mener det er spesielt viktig at arbeid inne religionsdialog fortsettes og aktivt videreutvikles. Samtidig har kirken en klar utfordring i å gjøre seg relevant for alle mennesker i Norge så lenge den nåværende etniske sammensetningen i Norge ikke reflekteres i Den norske kirke.

Arbeidserfaring / utdanning

1990 - 1995
Sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole (NTH)

1996 - 2002
Ph.D. grad ved The Ohio State University, USA

2002 - 2005
Post. Doctoral forsker ved Notre Dame University, USA

2005 - 2009
Gruppeleder, Lawrence Livermore National Laboratory, USA

2009 -
Professor, NTNU

Kirkelige verv

1999 - 2001
Kirkevert, Lord of Life Lutheran Church, Ohio, USA

2001 - 2002
Kirketjener, Studentmenigheten ved The Ohio State University

2007 - 2009
Nestleder, styret i Norsk Sjømansskirke i San Francisco

2014 - 2014
Søndagsskolelærer (frivillig), Nidarosdomen

Offentlige og andre verv

2010 - 2011
Styremedlem, Program for Bioinformatikk ved NTNU

2011 -
Styreleder, Program for Bioinformatikk ved NTNU

2011 - 2014
Styremedlem, Program for Anvendt Etikk ved NTNU

2014 -
Nestleder, styret i Program for Anvendt Etikk ved NTNU


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM