14

SVERRE BUGGE MIDTHJELL

Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Åpenhet for alle
  • Samfunnsengasjement
  • Religionsdialog
  • Ungdomsarbeid
  • Kirkelig demokrati

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Med innføring og etablering av en ny kirkeordning er vi inne i en tid med mange viktige og spennende veivalg der mye av hva kirken er og skal redefineres. Jeg ønsker å bidra til å bevare kirken som en åpen og inkluderende folkekirke som kan fungere som et trygt anker i livet for alle i det norske samfunnet som ønsker det. Derfor må vi fjerne alle terskler for å oppsøke kirken. Kirkemøtets vedtak så langt i ekteskapssaken fremstår som det klareste eksemplet på at vi kan gå i feil retning, og jeg ønsker å bidra til en forandring slik at også likekjønnede par som ønsker et forpliktende samliv med forankring i kirken skal ha mulighet til dette. Dette er bare ett av mange spennende valg vi står overfor, og jeg føler en lyst og en plikt til å bidra. 

2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?

Jeg går til valg på plattformen og valgprogrammet til Åpen folkekirke, som setter disse visjonene i sentrum. Det viktigste spørsmålet for å klare å oppfylle disse visjonene er om vi klarer å skape en kirke som fortsatt er åpen for alle som ønsker å høre til, og som ikke lukkes og smalnes inn. Sammen med de andre kandidatene fra Åpen folkekirke vil jeg jobbe for at vi i ord og gjerninger viser at kirken skal være der for hele samfunnet, og ikke lager kriterier for hvem som skal ha adgang. Kun slik kan vi også oppnå visjonene om å være en bekjennende, tjenende og misjonerende kirke. Jeg vil arbeide for å fjerne diskriminering , for å åpne for et mangfold av meninger og kulturelle uttrykk, legge til rette for frivillig innsats, styrke demokratiet og at kirken aktivt fremmer våre verdier.

3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?

For å være en åpen folkekirke for alle må kirken lage en vigselsordning for likekjønnede  par.  Dette er også sentralt i åpen folkekrikes plattform. Alle de som ønsker kirken som en del av livet sitt, og ønsker et forpliktende samliv med kirken som ankerpunkt, må kunne føle seg velkommen. 

Likevel må vi akseptere at det er ulike syn på dette, og en åpen og demokratisk folkekirke må kunne leve med uenighet. Det må legges til rette for at likekjønnede par som ønsker å vie seg i kirken får anledning til dette, men det må også åpnes for at de prestene som på grunn av sin tro ikke er villige til å vie slike par fortsatt kan ha en plass i kirken.
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
De endringer av kirkeordningen som er vedtatt gjør at vi må ta et aktivt valg om hvilken kirke vi ønsker oss. Jeg mener vi skal jobbe for en åpen kirke med bred forankring i folket, som alle kan føle tilhøringhet til. Kirken bør forbli offentlig finansiert, dåpen bør være eneste medlemskriterium og vi må jobbe aktivt for å fremme et levende kirkedemokrati. Det må være de demokratiske organer som styrer kirka, og soknet som grunnenhet må styrkes.

Vi må sørge for at alle kirkens ansatte tas vare på, sikres gode og trygge arbeidsforhold og medinnflytelse. Dette må ligge til grunn for spørsmålet om plassering av arbeidsgiveransvaret uavhengig av hvilken løsning man velger.

5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken må stå for sine verdier om barmhjertighet, rettferdighet og vern om skaperverket, og må aktivt jobbe for å fremme disse i samfunnet. Kirken bør være en kritisk røst og nasjonens samvittighet, særlig innen spørsmål om kamp mot fattigdom, barmhjertighet med undertrykte og medmennesker som trenger beskyttelse og en bærekraftig forvaltning av miljø og klima. I en verden der sterke krefter søker å skape splid mellom religioner og folkeslag må kirken være en kompromissløs forsvarer av verdighet og respekt, og bør ta en aktiv rolle for å fremme kulturell og religiøs dialog.

Arbeidserfaring / utdanning

2000 - 2001
Fylkessekretær, AUF i Nord-Trøndelag

2001 - 2011
Mastergrad i statsvitenskap, NTNU

2005 - 2010
Prosjektmedarbeider, StudiebyEN

2010 -
Rådgiver, Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

2010 - 2010
Prosjektleder, Studentsamskipnaden i Trondheim

Kirkelige verv

2006 -
Nominasjonskomite til bispedømmeråd

2006 - 2010
Varamedlem, Nidaros bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1999 - 2003
Leder, kommunale råd for funksjonshemmede, Verdal kommune

2003 - 2006
Kommunestyremedlem (for Arbeiderpartiet), Verdal kommune

2004 - 2004
Leder, Velferdstinget i Trondheim

2005 - 2015
Diverse styreverv i selskaper

2006 - 2007
Styremedlem, NTNU


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER