Forskrift om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja) (9.5 )

Fastsett av Kulturdepartementet 4. oktober 2016 nr. 1167 med heimel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 25 fjerde leden.

§ 1. Den norske kyrkja skal ikkje balanseføre pensjonsplikter som er forsikra. Pensjonspremien skal reknast som pensjonskostnad.

§ 2. Pensjonspliktene skal gå fram av note til rekneskapen. Noten skal gje all relevant informasjon om grunnlaget og føresetnadene for pensjonspliktene og for endringar i desse, og basere seg på dei spesifikasjonskrava som følgjer av Norsk Rekneskapsstandard 6 om pensjonskostnader. Departementet kan stille nærare krav til rekneskapsinformasjonen.

§ 3. Forskrifta gjeld frå 1. januar 2017.