Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Regler for Kirkerådets virksomhet (5.4)

Fastsatt av Kirkemøtet ved forskrift 14. november 1997 nr. 1541 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 25 siste ledd. Endret av Kirkerådet ved forskrift 16. juni 2006 nr. 1458, jf. Kirkemøtets delegasjonsvedtak av 18. november 2005.

§ 1. Konstituering

      1. Kirkemøtet velger Kirkerådets leder ved særskilt valg for en periode på to år.

      2. Kirkerådet velger i det konstituerende møtet og senere hvert annet år nestleder. Valget foregår skriftlig.

      3. Trer leder midlertidig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestleder opp til leder. Trer leder endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende er valgt for, rykker nestleder opp til leder frem til førstkommende Kirkemøte hvor nytt ledervalg avholdes. Rådet velger midlertidig ny nestleder.

 

§ 2. Møteprinsippet

      1. Kirkerådet treffer sine vedtak i møte.

      2. Når vedtak avgjøres endelig av et annet organ enn Kirkerådet, kan lederen beslutte saken tatt opp i fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel bare gjøres når det er påkrevd å treffe vedtak i saken før neste møte, eller saken er så viktig at dette må anses nødvendig. Ved behandling av personalsaker og saker med opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, kan fjernmøte ikke benyttes.

      3. Det skal føres møtebok over forhandlingene i Kirkerådet. Møteboken skal enten underskrives av de tilstedeværende medlemmer etter møtet eller godkjennes av medlemmene så snart møteboken foreligger. Rådet fastsetter selv nærmere regler om føring og godkjenning av møtebok. Det enkelte medlem kan gjøre tilføyelser om ulike dissenser.

 

§ 3. Åpne eller lukkede møter

      Møter i Kirkerådet holdes for åpne dører, dersom ikke rådet selv har bestemt noe annet. Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal behandles for lukkede dører. Debatt om hvor vidt en sak skal behandles for åpne eller lukkede dører, foregår for lukkede dører.

 

§ 4. Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse

      1. Møter i Kirkerådet avholdes på de tidspunkter som er vedtatt av rådet selv og ellers når rådets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

      2. Rådets leder har ansvar for å sette opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møte skal sendes ut i god tid og senest en uke før møtet, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, og nødvendige sakspapirer.

      3. Har et medlem forfall til et møte, innkalles vararepresentanten.

      4. Møte i Kirkerådet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

      5. Daglig leder i Kirkerådet deltar i møtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Rådet kan innkalle andre personer til å delta i forhandlingene, men uten stemmerett.

      6. Lederen av Mellomkirkelig råd og lederen av Samisk kirkeråd møter fast i Kirkerådet med tale- og forslagsrett.

 

§ 5. Vedtaksførhet

      Kirkerådet kan bare gjøre gyldig vedtak når minst halvparten av medlemmene, eller lovlig innkalte varamedlemmer, er tilstede og avgir stemme i saken.

 

§ 6. Endring av saksliste. Forespørsel

      1. Kirkerådet kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten. Det kan også treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de fremmøtte medlemmene motsetter seg dette.

      2. Ethvert medlem av rådet kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.

 

§ 7. Avstemninger

      1. Vedtak i Kirkerådet treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av lov. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.

      2. Ved behandling av årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemning over forslag til årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.

      3. Valg av nestleder holdes som flertallsvalg.

      4. Valg av medlemmer til utvalg holdes som flertallsvalg.

      5. Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.

      6. Ved valg og ansettelse er den eller de valgt eller ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen eller et utilstrekkelig antall får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den eller de valgt eller ansatt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning.

 

§ 8. Utvalg

      1. Kirkerådet kan velge et arbeidsutvalg. Antall medlemmer i arbeidsutvalget avgjøres av Kirkerådet. Arbeidsutvalget kan avgjøre saker av mindre betydning som ikke kan utsettes til neste møte i rådet. Avgjørelsen skal refereres i det første møte etter at avgjørelsen er truffet.

      2. Kirkerådet kan oppnevne utvalg til forberedende behandling av saker som hører inn under rådet, til å utføre særskilte verv, til å lede grener av rådets virksomhet og til å utføre særskilte angitte oppgaver innen Kirkerådets ansvarsområde. Til slike utvalg kan det velges også andre enn rådets medlemmer. Begge kjønn skal om mulig være representert.

      3.  Slike utvalg kan tildeles avgjørelses­myndighet i alle saker som er lagt inn under utvalgets mandat hvor ikke annet er bestemt eller følger av lov.

    

§ 9. Nærmere regler

      1. Nærmere saksbehandlingsregler for Kirkerådets virksomhet fastsettes av rådet selv innenfor de regler som Kirkemøtet har fastsatt.

      2. Kirkerådet fastsetter i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt rådets leder, arbeidsutvalget og daglig leder av rådet.

 

§ 10. Øvrige bestemmelser

      1. Reglene trer i kraft fra 1. januar 1998.

      2. Kirkemøtet gir Kirkerådet fullmakt til å foreta mindre endringer i disse reglene. Slike endringer skal legges frem for Kirkemøtet til orientering.