Samisk kirkeliv

Visjonen "livskraftig og likeverdig" handler om muligheten til å forme et eget samisk kirkeliv i Den norske kirke, samt om å være inkludert i menighetene, uansett hvor i landet man bor.

«Livskraftig og likeverdig» er visjonen for samisk kirkeliv i Den norske kirke. Målet er

  • at samisk kirkeliv får utvikle seg i pakt med samiske kristne tradisjoner og samisk selvforståelse
  • at samer gis mulighet til å forme sitt eget kirkeliv i Den norske kirke
  • at samer kan oppleve seg inkludert i sine menigheter, uansett hvor i landet de bor

Samisk kirkeliv er en naturlig del av folkekirkens fellesarv i Norge. Samene er urfolk i Norge. Det samiske tradisjonelle bosettingsområdet dekker ca. 40 % av Norges landareal. I dag bor det samer i de fleste kommuner og menigheter i landet, også i Sør-Norge.

Kirkemøtet vedtok i 2011 Strategiplan for samisk kirkeliv. Planen berører alle menigheter i Den norske kirke. Samers mulighet for å delta i kirken ut fra egen kultur og eget språk settes i sentrum. Menighetsråd og kirkelige tilsatte bes om å ta særlig ansvar for å inkludere samisk kirkeliv i gudstjenester, trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni, kirkemusikk, kirkerom og på andre områder.

Samiske språk er levende bruksspråk i Norge. Språk er viktig for menneskers identitet og trosliv. Anerkjennelse og bruk av samisk er derfor sentralt for et livskraftig og likeverdig samisk kirkeliv i Den norske kirke. Dette omfatter tre offisielle samiske språk: sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Nidaros, Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland bispedømmer har et særlig ansvar for henholdsvis sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk kirkeliv. Det er faste gudstjenester på samisk i Oslo og Bergen. Det bor samer i alle bispedømmer.

Samisk kirkeråd er Kirkemøtets organ for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Dette innebærer samarbeid over landegrensene til Sverige, Finland og Russland, samt deltakelse i internasjonalt kirkelig urfolksarbeid.

Det er skapt arenaer i kirkedemokratiet for samisk selvrepresentasjon, medbestemmelse og selvbestemmelse.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no