Samisk kirkeråd 30. - 31. mai 2016

Konstituerende møte - Møtet fant sted i Tromsø

Protokollen fra møtet

 

SKR 11/16 Konstituering – valg av nestleder og arbeidsutvalg


SKR 12/16 Gjennomgang av statutter for Samisk kirkeråd

                   Vedlegg: Statutter for Samisk kirkeråd


SKR 13/16 Protokoller

                   Vedlegg:

                   Protokoll fra møte i Samisk kirkeråd 7.-8. mars 2016 i Gáivuotna - Kåfjord


SKR 14/16 Referater

                   Vedlegg:

                   Protokoll fra møte i Kirkerådet, 14. mars 2016

                   Protokoll fra møte i Mellomkirkelig råd, 3.mars 2016

                   Referat fra møte i programkomiteen for Samiske kirkedager, 18.-19. mars 2016

                   Referat fra møte i barne- og ungdomskomiteen for Samisk kirkedager, 7. april 2016

                   Referat fra møte i gudstjenestekomiteen for Samiske kirkedager, 29. mars 2016


SKR 15/16 Orienteringssaker

                   Vedlegg:

                   Orienteringssaker - dokumenter


SKR 16/16 Samisk kirkelig valgmøte – 3. høringsutkast

                   Vedlegg: 

                   Statutter for Samisk kirkeråd

                   Regler for valg av samisk representant til Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet

                   Regler for menighetsråd. Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet


SKR 17/16 Møteplan 2017

                   Vedlegg:

                   Møtesteder for Samisk kirkeråd 1993 - 2016

 

SKR 18/16 Tråante 2017 – seminar og planleggingsgruppe


SKR 19/16 Utlysning av prosjektmidler til samisk salmesang

                   Vedlegg:

                   SKR 23/15 Samisk salmesang

 

SKR 20/16 Forslag på vara til Den norske kirkes delegasjon til Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling 2017


SKR 21/16 Eventuelt

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no