Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Aktuelle høringer

En oversikt over høringer i Kirkerådets regi.

Høring - forslag til regler for Mellomkirkelig råd

Kirkerådet vedtok 17. september 2019 å sende på høring forslag til regler for Mellomkirkelig råd til bispedømmerådene og Bispemøtet.

Alle kan avgi høringsuttalelse, og de sendes elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen er 1. november 2019.

________________________

 

Høring - regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke

Kirkerådet vedtok 14. juni 2019 å sende på høring forslag til regler for ungdomsdemokrati i Den norske kirke til Ungdommens kirkemøte, ungdomsrådene i bispedømmene og bispedømmerådene.

Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfrist er 11. oktober 2019

Høringssvar sendes til post.kirkeradet@kirken.no 

________________________

Høring - Ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

23. mai 2019: Kirkerådet vedtok i møte i mars i år å sende denne saken ut på høring. Høringsinstansene er bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser. Bispedømmerådene bes velge ut et representativt utvalg menigheter til å sende inn sine høringssvar.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfrist var 23. august 2019. Se høringssvarene her

________________________

 

Høring - Revidering av plan for diakoni

1. april 2019: Gjeldende Plan for diakoni i Den norske kirke ble vedtatt av Kirkemøtet i 2007. Det har skjedd store endringer i både kirke og samfunn siden da, noe som gjør at planen trenger en revisjon.

Kirkerådet vedtok 11. mars 2019 å sende et revidert forslag til Plan for diakoni på høring, med sikte på behandling på Kirkemøtet 2020. Dere inviteres til å gi innspill på ved å besvare følgende spørsmål:

Har utkastet til revidert Diakoniplan fått den nødvendige oppdatering?
Har dere konkrete innspill til de ulike kapitlene?
Har dere kommentarer til planens språk og form?
Er det vesentlige forhold som mangler?
Andre kommentarer

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen var 25.juni.

________________________

 

 

Høring - forslag til endring i regler om formene for bispedømmerådets virksomhet

Kirkerådet vedtok 25. januar 2019 å sende et forslag til endring i regler (fra 15. november 1996 nr. 1454) om formene for bispedømmerådets virksomhet, på høring til bispedømmerådene, med sikte på behandling på Kirkemøtet 2019.

Høringsfristen var 1. mars 2019. Se høringssvarene her

Kirkerådet ber om tilbakemelding på om høringsinstansen støtter forslaget til ny bestemmelse, og eventuelt om høringsinstansen har noen endringsforslag.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

 

________________________

 

 

Høring – kirkeordning for Den norske kirke 

Kirkerådet sendte 20. september 2018 et forslag til helhetlig kirkeordning ut på høring.

Forslaget inneholder de bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. 

Les høringsbrevet her.

Her finner du høringsdokumentet på bokmål og høyringsdokumentet på nynorsk.

Og et regelutkast på bokmål og det samme regelutkastet på nynorsk.

Se også et "lovspeil" som sammenstiller utkast til kirkeordning med dagens kirkelov.

Høringsfrist var 15. desember 2018.  Se høringssvarene her

________________________

 

Høring - ny fordelingsnøkkel mellom bispedømme for tilskudd til menighetsprestetjeneste.

Saken ble sendt på høring til alle bispedømmerådene, biskopene og arbeidstakerorganisasjonene.

Høringsfristen var 31. oktober 2018. Se høringssvarene her

På Kirkerådets møte i desember 2018 vil det på bakgrunn av høringen bli vedtatt et framlegg til Kirkemøtet 2019 i denne saken.

________________________Høring - regler for valg av Kirkerådet
Kirkerådet sendtet 18. september 2018 ut et høringsnotat med forslag til regler for valg av Kirkerådet til bispedømmerådene og Bispemøtet. Les høringsbrevet her.

Høringsfristen var 15. desember 2018. Se høringssvarene her

 

________________________

Regler om døvekirkelige organer

Nye kirkevalgregler ble vedtatt av Kirkemøtet våren 2018 og forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten ble endret av Kirkemøtet våren 2015. Begge disse forskriftene berører reglene om døvekirkelige organer. Det foreslås nye regler om døvekirkelige organer.  

Forslaget til nye regler var våren 2018 på høring til døves menighetsråd, Døvekirkenes fellesråd, Døveprosten, Oslo bispedømmeråd og KA. Åtte organer har levert høringssvar. Disse var Oslo bispedømmeråd, Døves menighetsråd i Trondheim, Tromsø, Ålesund, Oslo og Sandefjord og Døvekirkenes fellesråd og Døveprosten.

Se høringssvarene her

________________________

 

Høring - Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Den første Strategiplan for samisk kirkeliv ble vedtatt av Kirkemøtet i 2011. Den har bidratt til en positiv utvikling for arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke, men mange av målsetningene er fortsatt ikke nådd. Samisk kirkeråd skal legge fram en revidert strategiplan for Kirkemøtet i 2019. På bakgrunn av interne evalueringer og kontaktmøter med aktuelle samarbeidspartnere, legger Samisk kirkeråd med dette fram et forslag til revidert Strategiplan for samisk kirkeliv for perioden 2019 – 2029. Strategiplanen gjelder alle ledd i Den norske kirke. Samisk kirkeråd har ansvar for å samordne arbeidet.

Samisk kirkeråd sender dette forslaget til Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029 på høring til menigheter i Den norske kirke, bispedømmerådene, biskopene, aktuelle samiske organisasjoner og andre instanser. Samisk kirkeråd inviterer også til at andre som ønsker det kan komme med innspill til strategiplanen.

Kontaktperson for denne saken er Risten Turi Aleksandersen, generalsekretær i Samisk kirkeråd, på telefon 23 08 12 35 eller e-post: ra866@kirken.no

Høringsfristen var 1. juli 2018.  Se høringssvarene her

 

_______________________

 

Høring om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Gudstjenestereformen ble innført i Den norske kirke 1. søndag i advent 2011 ved at den nye tekstboken ble tatt i bruk. Ordning for hovedgudstjeneste ble tatt i bruk i de aller fleste menighetene innen utgangen av 2012, etter hvert som menighetene vedtok sin lokale grunnordning og biskopen godkjente at denne var i overensstemmelse med den nye gudstjenesteboken.
Allerede i 2010 uttalte Kirkemøtet at «Det legges til rette for erfaringsdeling slik at det kan gjøres justeringer og korrigeringer av den nye ordning i løpet av 3-6 år» (KM 4/10). Kirkemøtet 2015 drøftet status for gudstjenestereformen og vedtok at Ordning for hovedgudstjeneste og Alminnelige bestemmelser skulle fremmes for Kirkemøtet 2018 (KM 05/15). Dette ble senere endret til 2019.
Det er med tanke på vedtak i Kirkemøtet 2019 at Kirkerådet sender forslag til Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser på høring i perioden 10. januar – 10. april 2018.

Alle menigheter er velkomne til å delta i høringen.
Høringssvar sendes som epost til post.kirkeradet@kirken.no

Høringsfristen var 10. april 2018.    Se høringssvarene her

 

________________________

 

 

Høring om Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet sendte 26. september 2017 ut et høringsnotat om Kirkerådets sammensetning. Høringsnotatet ble sendt til alle bispedømmeråd, Bispemøtet, KA, arbeidstakerorganisasjonene og de tre teologiske utdanningsinstitusjonene.
 
Saken er berammet til behandling i Kirkemøtet i 2018.

Høringsfristen var 8. november 2017.   Se høringssvarene her

 

________________________

 

Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Kirkerådet sendte 31. mars 2017 forslag til endringer i forskrift om De norske kirkes medlemsregister ut på høring. Høringsbrev og høringsnotat er sendt til bispedømmerådene, biskopene, Bispemøtet, de kirkelige fellesrådene, Presteforeningen, Fagforbundet, Delta, KA og Kulturdepartementet.

Kirkerådet ser behov for å tydeliggjøre forholdet mellom sentral og lokal behandlingsansvarlig, oppdatere begrepsbruk slik at den samsvarer mer med dagens praksis samt styrke informasjonssikkerheten i medlemsregisteret.

Høringsfristen var 30. juni 2017.   Se høringssvarene her 

 

________________________

 

Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet

Kirkerådet sendte 27. mars 2017 forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet på bred høring til menighetsråd, kirkelige fellesråd, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.

Høringsnotat foreligger både i en kortversjon og i en mer utfyllende utgave.

Høringsfristen var 14. juni 2017. Se høringssvarene her

 

________________________

 

Ny ordning for utpeking av biskoper

Kirkerådet sendte 16. desember 2016 denne saken ut på bred høring. Høringsinstansene var menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre berørte instanser.
I høringsnotatet gjøres det rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper,
- en ren valgordning,
- tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan,
- eller tilsetting i Kirkerådet.
For hver ordning er det utarbeidet et regelforslag. Kirkerådet ber om tilbakemelding på hva slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de ulike regelforslagene.
Vi ber bispedømmerådene om å innhente egne uttalelser fra ungdomsrådene i bispedømmene som vedlegges bispedømmerådenes uttalelser.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på kirken.no.

Høringsfristen var 15. mars 2017. Se høringssvarene her

Se saksdokument til møte i Kirkerådet 12.-14. juni 2017 (KR 20/17)
Ordning for utpeking av biskoper
Se også Oppsummering av høringen

 

________________________

 

Høring om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par.
Juni-september 2016.

Kirkemøtet 2016 vedtok at det i tillegg til dagens liturgi for vigsel og liturgi for forbønn for borgerlig inngått ekteskap, «må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par» (KM sak 17/16). Kirkerådet behandlet på møtet i juni 2016 forslag til slike liturgier og vedtok å sende dem på høring.
Til denne saken følger et høringsdokument med 11 høringsspørsmål og med to liturgiforslag, i begge målformer, som er sammenstilt med gjeldende liturgier fra 2003.

Høringsfristen var 8. september 2016. Se høringssvarene her

________________________

 

Høring om Regler for Kirkelig utdanningssenter nord

Fra og med 1. januar 2017 vil Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) overføres til det nye rettssubjektet Den norske kirke. Ved overgangen til Den norske kirke må Kirkemøtet vedta nye regler for KUN, til erstatning for det regelverket som eksisterer i dag.

Høringsnotatet gir en bakgrunn for KUN slik senteret fungerer i dag og en oversikt over status etter virksomhetsoverdragelsen. Videre drøftes de enkelte paragrafer i utkastet til regler.
Det er ikke knyttet spesielle spørsmålsstillinger til høringen og høringsinstansene bes om å svare på fritt grunnlag.
Saken vil etter høringen bli behandlet av Kirkerådet i oktober og endelig vedtatt på Kirkemøtet i januar 2017.

Høringsfristen var 1. september 2016. Se høringssvarene her

________________________

Høring om elektronisk selvbetjeningsløsning og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Kirkerådet sendte 9. februar 2016 et forslag til ny forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke på høring. Høringsnotatet drøfter fordeler og ulemper ved innføring av en slik løsning, særlig knyttet til i hvilken grad det skal åpnes for elektronisk innmelding i Den norske kirke.

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen 5. februar 2016 fremmet forslag om endringer i kirkeloven § 3 nummer 8, jf. Prop. 55 L (2015–2016), som åpner opp for at Kirkemøtet kan legge til rette for mer omfattende bruk av elektroniske løsninger ved innmelding i og utmelding av Den norske kirke.

Høringsfristen var 7. mars 2016. 

________________________ 

 

Høringer om forberedelsen av virksomhetsoverdragelse

I september 2015 sendte Kirkerådet ut fire høringsnotater med henblikk på behandling på Kirkemøtet 2016. Alle høringssakene springer ut av den planlagte opprettelsen av et eget, nasjonalt kirkelig rettssubjekt.

Høringsfristen var 31. oktober 2015.


________________________

 

Liturgisk musikk - høyring

Saka Liturgisk musikk for Den norske kyrkja vert med dette sendt på høyring til bispedømeråda, biskopane, utvalde kyrkjelydar, utdanningsinstitusjonar, arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar og andre aktuelle instansar.

Høyringsfristen var 21. desember 2015.


________________________


Revidert dåpsliturgi - høring

Kirkerådet sender revidert dåpsliturgi på høring til et utvalg menigheter og til bispedømmerådene, biskopene, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre aktuelle instanser.
På bakgrunn av høringen tar Kirkerådet sikte på endelig behandling i Kirkemøtet januar 2017.

Høringsfristen var 21. desember 2015.
 

________________________

Veivalg for fremtidig kirkeordning

Kirkerådet sendte høringsnotatet "Veivalg for fremtidig kirkeordning" ut på bred høring i februar 2015. Høringen bygget på den refleksjonsprosessen alle kirkelige organer ble invitert til i 2012. Høringssvarene var grunnlag for Kirkemøtets behandling av saken våren 2016 med sikte på endringer i ulike regelverk.  
Høringsfristen var 4. juni 2015.

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådshusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00) Telefon: 23 08 12 00

Kontaktperson for det valgte Kirkerådet: Seniorrådgiver Øyvind Meling,
om269@kirken.no Tlf.: 23 08 12 51

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Ansvarlig redaktør: Ingeborg Dybvig
Digital redaktør: Svend Ole Kvilesjø

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"