Varsling og HMS

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, som for eksempel seksuell trakassering. Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide interne rutiner for varsling. Som en del av sitt HMS-arbeid respekterer Agder og Telemark bispedømme varslingsinstituttet.

Her er viktige dokumenter i forbindelse med varsling i Den norske kirke (vedtatt november 2017):

Varslingsrutiner for Den norske kirke

Varslingsplakat (kortversjon av rutinene)

Varslingsskjema

Kontaktpersoner
Agder og Telemark bispedømme har følgende personer som kan kontaktes ved vold og seksuelle overgrep:

Ragnhild Toreid, tlf. 975 70 121 E-post: ragnhildtor@gmail.com

Solveig Høegh-Larsen, tlf. 995 76 030 E-post: famisolb@online.no

Kontaktperson ved Agder og Telemark bispedømmekontor: Ole Jørgen Sagedal, tlf. 38 10 51 35 Epost: os435@kirken.no

 

HMS-håndbok
Agder og Telemark bispedømme er fra 1. januar 2017 del av Rettssubjektet Den norske kirke (rDnK).  Felles HMS-håndbok er under oppbygging og er tilgjengelig på Kirkebakken https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/ Inntil denne er fullt operativ gjelder HMS-permen for Agder og Telemark bispedømme slik den foreligger oppdatert fra 2015, med de forbehold at henvisninger og arbeidsgiveropplysninger, organisasjonskart mm ikke er gjeldende.»

Last ned HMS/HMT-permen her.

All virksomhet i Agder og Telemark bispedømme skal tilfredstille lovfestet og forskriftsmessige krav om helse, miljø og sikkerhet (på nynorsk "Helse, Miljø og Tryggleik", HMT)  i forhold til arbeidsmiljøloven (Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidarvern og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) og internkontrollforskriften (Føreskrift om systematisk helse-, miljø og tryggleiksarbeid i verksemder, av 6. Desember 1996)

Håndbok for systematisk HMS-arbeid i Agder og Telemark bispedømme inneholder gjeldende lover og forskrifter samt bispedømmets rutiner for gjennomføring av systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid.

Håndboken skal være kjent av bispedømmets ansatte. Siste oppdatering av håndboken skal til en hver tid være tilgjengelig på kirkens intranett og i en overgangsperiode også på Agder og Telemark bispedømme sine hjemmesider. (www.kirken.no/agder). Elles finnes boken som utskrift på bispedømmekontoret, hos hovedverneombud og hos prostene. Boken vil særlig være et hjelpemiddel for prostene i deres personalarbeid, for verneombud og for AMU. Dessutan inneholder boken rettledning i forbindelse med de to arbeidsgivarlinjene, Agder og Telemark bispedømmeråd og de enkelte fellesrådene, som vi har på alle arbeidsplassene bortsett fra bispedømmekontoret.

Håndboken skal revideres hvert år i samarbeid med RAMU. Revisjonen skal godkjennes av arbeidsgiver ved stiftsdirektøren.

Skjema og lenker

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Steinar Skomedal (Stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20