Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Varsling og HMS

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, som for eksempel seksuell trakassering. Arbeidsgiver har plikt til å utarbeide interne rutiner for varsling. Som en del av sitt HMS-arbeid respekterer Agder og Telemark bispedømme varslingsinstituttet.

Her er viktige dokumenter i forbindelse med varsling i Den norske kirke (vedtatt november 2017):

Varslingsrutiner for Den norske kirke

Varslingsplakat (kortversjon av rutinene)

Varslingsskjema

Kontaktpersoner
Agder og Telemark bispedømme har følgende personer som kan kontaktes ved vold og seksuelle overgrep:

Ragnhild Toreid, tlf. 975 70 121 E-post: ragnhildtor@gmail.com

Solveig Høegh-Larsen, tlf. 995 76 030 E-post: famisolb@online.no

Kontaktperson ved Agder og Telemark bispedømmekontor: Ole Jørgen Sagedal, tlf. 38 10 51 35 Epost: os435@kirken.no

 

HMS-håndbok
Agder og Telemark bispedømme er fra 1. januar 2017 del av Rettssubjektet Den norske kirke (rDnK).  Felles HMS-håndbok er under oppbygging og er tilgjengelig på Kirkebakken https://intranett.kirken.no/nb/styring-og-organisasjon/ Inntil denne er fullt operativ gjelder HMS-permen for Agder og Telemark bispedømme slik den foreligger oppdatert fra 2015, med de forbehold at henvisninger og arbeidsgiveropplysninger, organisasjonskart m.m ikke er gjeldende.»

Last ned HMS/HMT-permen her.

All virksomhet i Agder og Telemark bispedømme skal tilfredstille lovfestet og forskriftsmessige krav om helse, miljø og sikkerhet (på nynorsk "Helse, Miljø og Tryggleik", HMT)  i forhold til arbeidsmiljøloven (Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidarvern og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.) og internkontrollforskriften (Føreskrift om systematisk helse-, miljø og tryggleiksarbeid i verksemder, av 6. Desember 1996)

Håndbok for systematisk HMS-arbeid i Agder og Telemark bispedømme inneholder gjeldende lover og forskrifter samt bispedømmets rutiner for gjennomføring av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Håndboken skal være kjent av bispedømmets ansatte. Siste oppdatering av håndboken skal til en hver tid være tilgjengelig på kirkens intranett og i en overgangsperiode også på Agder og Telemark bispedømme sine hjemmesider. (www.kirken.no/agder). Ellers finnes boken som utskrift på bispedømmekontoret, hos hovedverneombud og hos prostene. Boken vil særlig være et hjelpemiddel for prostene i deres personalarbeid, for verneombud og for AMU. Dessutan inneholder boken rettledning i forbindelse med de to arbeidsgivarlinjene, Agder og Telemark bispedømmeråd og de enkelte fellesrådene, som vi har på alle arbeidsplassene bortsett fra bispedømmekontoret.

Håndboken skal revideres hvert år i samarbeid med RAMU. Revisjonen skal godkjennes av arbeidsgiver ved stiftsdirektøren.

Skjema og lenker

Kontaktinformasjon for Agder og Telemark bispedømme

Besøksadresse:
Gyldenløvesgt 11
4611 Kristiansand

Postadresse:
Postboks 208
4662 Kristiansand

Fakturaadresse:
Den norske kirke
v/Agder og Telemark bispedømmeråd
Postboks 208, 4662 KRISTIANSAND

Bankkonto 2801.45.98164

Organisasjonsnummer 818 066 872

 

Ansvarlig redaktør: 
Bjarne Nordhagen (Fung. stiftsdirektør)

Telefon sentralbord:

Tlf: 38 10 51 20