Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakoni er både en grunntone i alle forhold i kirken, og konkrete diakonale tiltak.

Diakonien har et spesielt ansvar for å møte mennesker i sårbare og vanskelige livssituasjoner, og der få eller ingen bryr seg. Gjensidighet og respekt for hverandres verdighet er grunnleggende i diakonien.Gjennomsorgarbeid, besøkstjeneste og sjelesorgsamtaler ønsker vi å møte mennesker i ulike livsfaser for å være til hjelp. Vi ønsker å skape inkluderende fellesskap gjennom bl.a.

hyggetreff, kirkekaffe og hverdagsmesser.Vi arbeider for bedre å kunne ivareta tilbud om tros- og livssynsutøvelse for beboere på de ulike institusjonene i menigheten.Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land.Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.