Vil du være med å skape gode relasjoner mellom mennesker, kirke og lokalsamfunn?

Diakon Sandar og Vesterøy

Sandefjord kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for 10 sokn, har ansvar for drift og vedlikehold av 10 kirker og er arbeidsgiver for 60 ansatte, fordelt på ca. 42 årsverk. Medarbeiderne er organisert i staber som jobber for en eller flere menigheter. De to menighetene har til sammen 13 ansatte og en rekke frivillig medarbeidere. Det er lang tradisjon med samarbeid mellom menighetene i Sandefjord, og det er et eget diakoniforum. Sandar menighet har ca. 11 500 medlemmer og Vesterøy menighet har ca 4 300 medlemmer.

 

Vi har ledig 80% stilling som diakon, med tjeneste i Sandar og Vesterøy menigheter, med mulighet for tiltredelse fra 1.10.2017.

Hovedoppgaver

Oppgaver og innsats vil være styrt av Den norske kirkes plan for diakoni og av de diakonale behovene i menighetene. Det kan endre seg over tid. Det er ønskelig at den som tilsettes får mulighet til å bidra til å utvikle arbeidet ut fra egen erfaring og kompetanse. Den nytilsatte vil bli involvert i arbeid som er godt innarbeidet.  I dag peker dessuten disse oppgaver seg ut:

  • Foreldre-barn arbeid
  • Sorgarbeid og sorggruppe
  • Oppsøkende arbeid for mennesker som trenger omsorg og støtte
  • Fellesskapsbyggende arbeid/nettverksarbeid
  • Oppmuntre, lede og utløse frivillig diakonalt engasjement
  • Synliggjøre den diakonale tjeneste bl.a. ved deltakelse på enkelte gudstjenester

Ønskelige kvalifikasjoner:

Høyskoleutdanning innenfor helse-/sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende, med tillegg av

diakoniutdanning. Diakon er en vigslet stilling, det vises til tjenesteordning for diakoner.

Søkere må være medlem av Den norske kirke og kunne identifisere seg med kirkens  

trosgrunnlag og mål. Det legges stor vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet.

Betingelser

Lønn og arbeidsvilkår følger tariffavtaler og regelverk for kirkelig sektor.  Pensjonsordning i KLP hvorav ansatte trekkes f.t. 2% av brutto lønn. Kontorsted i Menighetshuset, Bjerggt. 56. hvor stabene i Sandefjord og Sandar menigheter, prost og Kirkelig fellesråd har kontorer.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til

prost Øyvind Nordin, tlf  900 82 835 eller sokneprest John Peder Grimsmo, tlf  900 71 992

 

Søknad med CV sendes til

fellesrad@sandefjord.kirken.no innen 20.10.2017.

Kontaktinformasjon for Kirken i Sandefjord

Felles administrasjon

Bjerggata 56, 3210 Sandefjord

epost: post@sandefjord.kirken.no

Telefon: 33 45 44 50

Telefon- og besøkstid:  man-fre 10:00-15:00