Bispevisitas rapport

Her kan du lese biskop Jan Otto Myrseth sin rapport etter visitasen i Hole

Visitasforedrag

ved visitasen i Hole, Lunder, Veme, Tyristrand, Norderhov og Ask menigheter
Norderhov kirke, 9. mai 2021.

Ved biskop Jan Otto Myrseth

Dette er en forkortet versjon hvor kun det som omhandler Hole er tatt med.

 

Innledning

Kjære venner

Min forgjenger Per Arne Dahl innførte en visitasordning der alle menighetene i et prosti visiteres under ett. Etter en evaluering og bearbeiding av denne ordningen har jeg i løpet av de siste månedene i fire omganger hatt gleden av å besøke menighetene i Ringerike prosti med en utvidet tidsramme. En del av visitasprogrammet måtte dessverre bortfalle på grunn av pandemien og smittevernbegrensningene, og de siste besøkene måtte utsettes to ganger. Det gjør at bispevisitasen på Ringerike trolig går inn i kirkehistorien som en av de aller lengste.

Visitasen gir en anledning til å stanse opp og reflektere over kirkens plass i samfunnet og menighetenes daglige arbeid, og til sammen å drøfte målsettinger og strategier. Forhåpentligvis kan visitasen bidra med et blikk utenfra som en hjelp til å finne ut hva som er viktig å prioritere nettopp nå.

En visitas er en sentral del av biskopens oppgave og tilsynsansvar. Ifølge Visitasreglementet er dens formål å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet. Det er en hovedsak for biskopen å inspirere til frimodighet og fornyelse.

I forberedelsene og underveis i visitasen har jeg hatt god hjelp av medarbeiderne på bispedømmekontoret, og ikke minst prost Kristin Moen Saxegaard og rådgiverne Knut Edvard Larsen og Inger Bore. En særlig takk til alle tre!

Hole menighet

Fra Hole menighet har jeg mottatt en fyldig rapport i forkant av visitasen. Mens Ringerike kirkelige fellesråd omfatter 10 forskjellige sokn, består Hole av kun ett sokn, og det betyr at menighetsrådet også ivaretar oppgavene som ellers tilligger fellesrådet. Aller først må jeg få uttrykke min beundring over alt dere har klart å utrette i løpet av de seinere årene, på tross av mange små stillinger og at det kun er soknepresten som har full stilling. Kirkeverge Julie Ulven har gjort en solid jobb som leder for fellesrådets virksomhet, selv om hennes stilling bare utgjør 75 %. I møtet med de ansatte fikk jeg et klart inntrykk av god trivsel og godt og løsningsorientert samarbeid. Etter flere magre økonomiske år ble det kommunale tilskuddet til driften endelig oppjustert i 2017. Men fortsatt strekker ikke ressursene til, og hvert år må viktige oppgaver utsettes på grunn av manglende økonomi.

Hole kirkegård

Siden 2017 har kirken mottatt investeringsmidler som har muliggjort en utvidelse av gravplassen og oppføring av en driftsgarasje, samt brannsikring av Bønsnes kirke. Arbeidet som er gjort på Hole kirkegård er svært imponerende, og her er det lagt ned mye arbeid for å sikre kapasiteten for kommende år og samtidig ta vare på et viktig kulturminne, nemlig den gamle gravhaugen som nå er integrert på en forbilledlig måte i kirkegårdsmiljøet. Den nye barnelunden er unik i sitt slag, og med en vakker utforming. Kirkegården fremstår nå som både gravlund og parkanlegg. Jeg vil gratulere dere med et flott gjennomført prosjekt.

Men fortsatt er det utfordringer som gjenstår. Fasilitetene for kirketjenerne er blitt betraktelig bedre, men fortsatt mangler det vann i garasjen, og verken ansatte eller besøkende til kirkegården har tilfredsstillende tilgang til WC.

Kontorlokaler og menighetshus

Hole kirkelige fellesråd leier kontorlokaler på Kjellerberget, men menigheten savner å ha kirkekontorer i nærheten av hovedkirken for å kunne være mer tilgjengelige for publikum. Dessuten er det mange som kunne ønske seg et menighetshus som utgangspunkt for ulike aktiviteter og samlinger.

Opplysningsvesenets fond, som eier Hole prestegård, skal i nær framtid bestemme hvilke prestegårder som skal overdras og bevares av kirken nasjonalt og hvilke som skal forbli i statens eie, og hvilke som skal selges. Hole menighet vil, sammen med Hole kommune, spille inn ønsket om at Hole prestegård blir blant kirkens prestegårder. Dersom det blir resultatet, får Hole menighet en mulighet til å tenke nytt om bruken av prestegården. Jeg vil støtte en slik søknad, og ønsker dere lykke til med arbeidet rundt dette.   

Et lokalsamfunn i vekst

I møtet med ordfører, kommunaldirektør og øvrige representanter for kommunens ledelse denne uka fikk vi en nyttig samtale om både dagens og morgendagens utfordringer. Prosjektet ny vei og bane (FRE16) gjør framskrivning av befolkningsutviklingen i Hole kommune spesielt utfordrende, men det som er sikkert er at etter at ny jernbane er ferdig, kan det forventes en kraftig økning i etterspørselen etter boliger. Hole kommunes visjon lyder «Eventyrlig fortid – eventyrlig fremtid!», og skal fremtiden bli eventyrlig er det behov for å tenke langsiktig og strategisk om planlegging av så vel boområder som infrastruktur og gode lokaliteter til sosiale møteplasser og aktiviteter. Når Sundvollen-området etter planen vil bli gradvis fortettet, er det viktig å ta høyde for at også den kirkelige virksomheten kan ha tjenlige lokaler og fasiliteter. De eksisterende kirkene ligger nokså usentralt til i forhold til de nyere boligområdene.  

Prestetjeneste

I forbindelse med omorganiseringen av presteressursene i prostiet er det nå opprettet en egen kapellanstilling i Hole menighet, i 60 %. Det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til en slik brøkstilling, og ved første utlysning i vår kom vi ikke i mål. Hole kirkelige fellesråd ser på mulighetene til å finne lønnsmidler også andre steder, slik at det kan bli en 100 % stilling. Jeg oppfordrer menigheten til å arbeide videre med dette.

Korona-pandemien har tvunget kirken til å tenke nytt og kreativt om det å være kirke. I Hole har dere vært gode og aktive på nett i den perioden vi har vært mer eller mindre nedstengt, og dere har brukt Facebook og hjemmesider til å legge ut korte digitale gudstjenester og andakter, både i egen regi og sammen med hele prostiet. Det har også gledet meg å titte innom sokneprestens digitale konfirmanttimer under vignetten «Kort sagt». Jeg tror at langt flere enn bare årets konfirmanter vil ha stort utbytte av å følge disse enkle konfirmanttimene.  

Satsing på diakoni

I møtet med kommunens ledelse snakket vi også om en mulig felles satsing på diakoni rettet mot de mange institusjonsbeboerne i Hole kommune. Diakonstillingen i Hole er på beskjedne 10 %. I vinter har dere funnet midler til at diakon/trosopplærer Torun Eskevik Ruud har kunnet ha samtaler med beboere på Hole bo- og rehabiliteringssenter, i tillegg til de faste musikkstundene med demente på Sundjordet bofellesskap. Men det er absolutt behov for å prioritere ressurser til slike diakonale tilbud høyere. Jeg håper at det kan jobbes målrettet mot å få en større diakonstilling i menigheten.

Jeg anbefaler at dere gjennomfører en kartlegging av behovene på institusjonene og legger en plan for hvordan kirkens diakonale tjeneste kan målrettes på best mulig vis. Gjennom Kirkerådet er det denne våren utlyst midler til innovasjon innrettet nettopp på institusjonsdiakoni, og jeg tenker at dette er av stor interesse for Hole menighet og hele Holebygda. Gjennom en prosjektsatsing kan forhåpentligvis den svært begrensede stillingsressursen til diakoni økes. Jeg utfordrer dere til å arbeide målbevisst i denne retning, i nært samarbeid med kommunen og bispedømmet.

I kommuneplanens planprogram for perioden 2018-2030 er det eksplisitt uttalt at psykisk helse utpeker seg som et utfordringsområde i tiden fremover, og her tror jeg at kirken kan spille en viktig rolle i samspill med kommunale ressurser. Signalene fra kommunens ledelse bekrefter at her er det gode muligheter for samarbeid om innovasjon og utvikling av gode tilbud.  

Kirkelig undervisning

Oppslutningen om trosopplæringstiltakene har vist en synkende tendens, men det er grunn til å glede seg over at julevandringene med barnehagene fungerer godt og får gode tilbakemeldinger. Tilsvarende er «Oppdrag Bønsnes» et eksempel på et meget godt samarbeidstiltak med skolens sjette trinn. Menighetsrådet er opptatt av å se om dette kan danne mønster også for andre samarbeidstiltak med skolene. Ellers er det godt samarbeid rundt søndagsskolen, barnekoret Jubaluba, Hole Tweens, speiderne og en privat barnehage. Og menigheten har et godt samarbeid med de andre menighetene i prostiet om Tensing, sofakroken og pilegrimsvandring for unge etter konfirmasjonstiden.

Kultur og kirkemusikk

To kor er knyttet til Hole menighet, prosjektkoret Ringerike Vocalis, som er ledet av kantor, og barnekoret Jubaluba som drives av frivillige foreldre. Ringerike Vocalis setter hvert år opp større kirkemusikkverk og har sitt eget styre og en selvstendig økonomi.

Korarbeid for barn og unge har vært et satsingsområde fra 2017, og barnekoret Jubaluba deltar på ulike samlinger i menigheten.

Sommerkonsertserien i regi av «Bønsnes sommerfestival» måtte dessverre utgå i fjor grunnet koronasituasjonen, men det er håp om at den vil kunne tas opp igjen til neste år.

Fra kulturfronten i Hole kommune hører jeg tydelige lovord om konsertvirksomheten i regi av kirken, ledet av kantor Grethe Ulversøy, og at disse konsertene er de som holder høyest standard.

Misjon og økumeniske/internasjonale forbindelser

Hole menighet har tidligere hatt et eget vennskapsprosjekt med en protestantisk menighet i Romania. Viktige kontakter ble opprettet, og menigheten bidro i mange år med gaver og støttemidler til vennskapsmenigheten. Jeg vil oppfordre dere til å se dere om etter et nytt prosjekt som kan hjelpe til å holde oppe bevisstheten om at kirken er overnasjonal og langt større enn bare det som foregår i vårt nabolag. På bispedømmekontoret har vi en egen rådgiver for misjon og menighetsutvikling, som kan bidra til å finne et egnet prosjekt og etablere kontakt for eksempel gjennom den såkalte SMM-avtalen som er inngått mellom Den norske kirke nasjonalt og de store misjonsorganisasjonene.

I sitt eget nærmiljø samarbeider Hole menighet godt med Adventistkirken Tyrifjord, blant annet om en felles midnattsgudstjeneste på nyttårsaften.

Arbeidet med kirkelig organisering

På oppdrag fra Kirkerådet har et et hovedutvalg arbeidet for å utrede en ny organisering av Den norske kirke. De avga nylig sin rapport, og denne gir et grunnlag for det videre arbeid. Om noen uker skal Kirkerådet behandle rapporten, før saken sendes på bred høring i kirken, med sikte på at Kirkemøtet i 2022 skal gjøre vedtak i saken.

Jeg vil oppfordre både ansatte og rådsmedlemmer om å sette seg inn i rapportens innhold og bidra i den viktige samtalen om hvordan morgendagens kirkelige organisering skal se ut. Målet er at kirken skal være organisert på en slik måte at mest mulig ressurser frigjøres til å være kirke der mennesker lever sine liv. Sentralt i dette er at soknet skal styrkes til å ivareta sin oppgave og ha tilstrekkelig innflytelse på de avgjørende strategiske beslutninger.

 

Utfordringer

Til alle menighetene

  • I tråd med den nasjonale satsingen på dåp vil jeg utfordre menighetene til å arbeide videre med tilrettelegging av informasjon og rutiner som kan bidra til at flere velger dåp.
  • Fortsett satsingen på å gjøre kirken synlig på nett, og arbeid videre med bakgrunn i de gode erfaringene som er gjort i koronatiden.
  • Vær frimodig med i den store samtalen om kirkens framtidige organisering, og sørg for å levere et høringssvar når den tiden kommer.

Til Hole menighet

  • Arbeid videre med å finne lønnsmidler til å kunne lyse ut en størst mulig kapellanstilling
  • Søk innovasjonsmidler til institusjonsdiakoni, i samarbeid med bispedømmet og kommunen, med sikte på å kunne øke stillingsstørrelsen på diakonstillingen
  • Arbeid videre med å skaffe tilførsel av vann til garasjen og tilgang på WC for både ansatte og besøkende på kirkegården
  • Prøv å finne et misjons- eller vennskapsprosjekt som kan erstatte det dere hadde. Søk gjerne råd og bistand hos bispedømmets misjonsrådgiver
  • Samarbeid med kommunen om å sende et tydelig signal til Kirkerådet og Opplysningsvesenets fond om menighetens og lokalsamfunnets ønske om å beholde prestegården i kirkelig eie, og til disposisjon for lokale formål.

 

Takk

Til slutt vil jeg igjen takke hjertelig for gode visitasdager, for et flott visitasprogram og alle gode opplevelser underveis. Takk for den store innsatsen dere alle gjør i menighet og lokalsamfunn. Takk til alle som har bidratt administrativt og praktisk, kunstnerisk og musikalsk, og på andre måter.

Jeg reiser fra Ringerike med gode minner og mange flotte inntrykk, og med stor tro på kirkens viktige plass og oppgave også i kommende år.

 

Tunsberg bispestol, 9. mai 2021

 

Jan Otto Myrseth

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Hole kirkelige fellesråd

Ansvarlig redaktør:

Kirkeverge Julie Ulven

Nettredaktør:

Sokneprest Morten H. Hunstad

 

Besøksadresse:

Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse.

Gi en gave til Hole menighet:

k.nr. 2280 40 00244

eller VIPPS nr. 122642.

E-post: post.hole@kirken.no

Tlf.: 32160100

Kontorets normale åpningstid: Man-tor 10-14 (NB: redusert nå pga korona)

Kontoret er stengt i høytider.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"