Barn og unge

Den norske kirkes trosopplæring har fokus på livstolkning og livsmestring, og vi vil være en kirke der barn, unge og unge familier opplever seg som en del av fellesskapet. Alle barn er velkommen på våre arrangementer, uansett funksjonsnivå.