Veiledning ved dødsfall

Her finner du informasjon vedrørende seremonier, gravlegging, økonomi, frist for gravlegging, urneforsendelse og andre praktiske forhold i forbindelse med gravferd.

Rett til grav

Gravferdslovens § 6 gir avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen rett til fri grav. Personer som ikke hadde bopel i kommunen kan gravlegges i Moss kommune, men det vil da bli krevd dekning for kostnader ved gravferd og avgift som ved feste av grav.

Det er 3 gravplasser i Moss kommune: Moss kirkegård, Jeløy kirkegård og Rygge kirkegård.
 

Fellesrådets rolle som gravferdsmyndighet

Moss kirkelige fellesråd har to funksjoner: Et kirkelig organ som driver sin virksomhet i medhold av kirkeloven i trossamfunnet Den norske kirke og et organ som driver den offentlige gravplassforvaltningen i henhold til gravferdsloven (gfl) for alle kommunens innbyggere. Gravferdslovens § 1 forutsetter at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.
 

Kontaktinformasjon og kontortider

Gravplassforvaltningen er lokalisert sammen med kirkekontoret som har tilhold på Arena Moss, kirke og kultursenter.

Kontortid: 09.00 – 15.00

Telefon: 69 24 80 60

E-post: gravferd@kirkenimoss.no

Ansatte

Leder for gravferdsvirksomheten er Anne-Lise Berglund. Hun kan gi veiledning i spørsmål knyttet til gravferd.

Driftledere på gravplassene er: Anette Fæste og Jon Grønn.

Mulighet for gravlegging utenfor kommunen

Dersom det er ønskelig å gravlegges utenfor kommunen, må det tas kontakt med  gravferdsforvaltningen der. Det er ulike vedtekter og betalingssatser som gjelder for det enkelte fellesråd.

Valg av gravform

Kirkelig fellesråd ved leder for gravferdsforvaltningen tilviser og gir tillatelse til åpning av grav på gravplass, gfl 7.

Noen familier har festede graver (familiegraver) som kan brukes på nytt når fredningstiden er ute.

Fredningstiden (årene etter gravlegging) for kiste- og urnegraver er 20 år. 

På gravplassene i Moss kan følgende gravformer velges:

Kistegrav
Her må det velges mellom enkel eller dobbel grav. Hvis dobbel grav velges, må det betales for reservasjon av denne graven. En kistegrav kan brukes på nytt når fredningstiden er ute. Det kan settes ned en urne i en kistegrav selv om ikke fredningstiden er ute. Moss kirkegård har IKKE kistegraver.

Urnegrav
For de som velger urnegrav fraktes kista til et krematorium etter seremonien.  Etter kremasjon sender leder for gravplassforvaltningen en bekreftelse om urnenedsettelsen til krematoriet. Når urna er klar for nedsetting, tar gravplassforvaltningen kontakt med ansvarlig for gravferden. Ofte ønsker noen pårørende å være tilstede ved urnenedsettelsen, men det er ikke noen forutsetning. Det avtales tid for urnenedsettelsen og hvem som skal være med. Hvis ikke annet avtales, møter familien en gravplassansatt som bistår ved selve urnenedsettelsen. I noen tilfeller kan også prest eller representant for trossamfunn være med ved urnenedsettelsen med en enkel seremoni ute på kirkegården.

Dersom familien ønsker, kan de selv sette ned urna og grave igjen graven.

I én urnegrav kan det settes ned inntil 4 urner. Når fredningstiden er ute for den enkelte urne, kan graven brukes på nytt.

Anonym urnenedsettelse i minnelund
Det er minnelund på alle gravplasser i Moss. Alle er tilrettelagt for anonym gravlegging, det vil si at familien ikke kan være til stede ved urnenedsettelsen og det kan ikke påføres avdødes navn på gravstedet. En beslutning om gravlegging i minnelund er endelig, og kan ikke endres i ettertid.

Navnet minnelund

Det er etablert navnede minnelunder på Rygge og Jeløy i Moss. De pårørende kan være til stede ved gravlegging av urna, og det kan monteres en plate på en felles minnestein. På plata kan det stå avdødes navn, fødselsdato og dødsdato. Detaljerte opplysninger fås ved henvendelse til gravferdsansvarlig.

Askespredning
Det må sendes søknad til Fylkesmannen i Viken dersom det er ønskelig med askespredning (gfl § 20). Dersom avdøde ikke selv har sendt søknaden før sin død, kan familien gjøre dette på vegne av avdøde, dersom det var kjent at dette var avdødes ønske. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Tilrettelagte graver for muslimer
Det er tilrettelagt et eget felt for muslimsk gravlegging på Rygge og Jeløy kirkegård, hvor gravene er rettet mot Mekka.

 

Valg av seremoni og seremonisted

De fleste velger seremonisted utfra tros- og livssynstilhørighet. Begravelsesbyrået og de enkelte tros-og livssynssamfunn kan gi informasjon om hvilken type seremoni de tilbyr.

Det er ingen krav om at det må være seremoni før en begravelse eller bisettelse finner sted.

Seremonisteder i Moss:
Moss krematorium
Jeløy Kapell
Rygge Kapell

Alle kan brukes som et livssynsnøytralt seremonirom med plass til ca 25 personer. 

Livssynsnøytrale seremonier kan også avholdes i andre utleielokaler i Moss. Ta kontakt med den enkelte utleier.

Minnesamvær

Noen ønsker å ha et minnesamvær etter gravferdsseremonien. For eventuelt leie av lokaler er det mange muligheter i Moss.


Ansvar for gravferden

Det oppnevnes én person som har ansvar for gravferden. Bestemmelser for gravferden finnes i gravferdslovens §§ 9-13. Den ansvarlige bør følge avdødes ønsker for gravferden, dersom disse er kjent. Alternativt tar den ansvarlige avgjørelsen om type seremoni og kistebegravelse eller kremasjon (og deretter urnenedsettelse). Begravelsesbyråene er behjelpelige med å tilrettelegge for ønsket gravferd. Byrået vil videreformidle kontakt med aktuelt seremonisted.

Dersom ingen tar ansvar for gravferden, besørges gravferden av kommunen. Kommunen beslutter også hvem som skal ha ansvar for gravferden, dersom det er uenighet. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Frist for gravlegging

Gravlegging i kiste skal skje innen 10 virkedager. Dersom avdøde er kremert, skal gravlegging skje innen 6 måneder.

Fredningstid, feste og festers ansvar

En grav er fredet i 20 år etter gravlegging. I denne perioden er graven fri for betaling. Etter at fredningstiden er over, kan graven festes videre. Standard festetid er 10 år, men om ønskelig kan det betales for ett år, fem år eller 20 år. Det er festeren, den ansvarlige for graven, som avgjør om graven skal festes videre eller om den skal opphøre. Festeren har også myndighet til å bestemme om graven skal brukes på nytt etter at fredningstiden er over.

Hvis et gravsted består av to eller flere kistegravplasser, vil fredningstiden/festestiden være ulik, avhengig av når den enkelte av gravene ble benyttet til gravlegging.

Det er anledning til å feste en grav ved siden av en ny grav som tas i bruk. Dette blir en reservasjon av grav som det må betales for (tilsvarende festeavgift).

Gravplassforvaltningen har alle gravlagte og alle reservasjoner lagt inn i et eget dataprogram. Ut fra disse registreringene sendes det ut krav om festeavgifter ved forfall. Det er viktig at fester melder fra om adresseforandring og om overdragelse av festeansvaret. Dersom fester ønsker å overføre festeretten til en annen, må gravferdsmyndigheten få en skriftlig melding hvor det framkommer opplysninger om hvem som er gravlagt, tidligere fester og ny fester (navn, adresse og fullt personnummer). Meldingen må være undertegnet av begge parter.

Gravminner

Det kan plasseres et gravminne på hver kiste- og urnegrav (ikke på anonym grav). Vilkårene for størrelse, tekst og montering er nærmere beskrevet i forskrifter til gravferdslovens §§ 20-27, samt i lokale vedtekter. 

Klageadgang

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for gravferdsforvaltningen og de vedtak som fattes. Et vedtak fattet av fellesrådet kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er fattet. Bispedømmerådet er klageinstans. Leder for gravferdsforvaltningen kan gi nærmere råd om klagebehandlingen.

Avgifter og betalingssatser

Festeavgift Kistegrav 5 år: 1500,-
Festeavgift Urnegrav 5 år: 1100,-

Grav innensokns ( Innbygger):
Kistegrav: 0,-
Medfestet kistegrav: 6000,-
Urnegrav: 0,-
Navnet minnelund: 8500,-

Grav utensokns ( ikke innbygger):
Ny kistegrav: 12000,-
Ny kistegrav + medfestet kistegrav: 24.000,-
Ny urnegrav: 8800,-
Navnet minnelund: 17.300,-

Sletting av grav

Det er fester som avgjør når en grav skal slettes. Hvis graven slettes før fredningstiden er ute, fjernes gravminnet, men graven vil ikke bli tatt i bruk på nytt før fredningstiden er over. En festet grav kan slettes ved henvendelse til gravplassforvaltningen, enten i forbindelse med opphør av festeavtalen, eller i festetiden. Innbetalt festeavgift refunderes ikke.

Gravminnet er festers eiendom. Dersom fester ikke ønsker å beholde gravminnet etter at graven er slettet, tar gravplassforvaltningen over gravminnet. Gravminnet blir destruert. Alternativt vil gravminnet kunne benyttes om igjen ved nedsliping av steinen før nytt navn påføres.
 

Gravferdsstøtte

Den generelle gravferdsstøtten har opphørt. NAV administrer en behovsprøvd støtteordning. I tillegg kan NAV gi støtte til frakt av kiste. Mer om dette på NAVs hjemmesider. Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med å sende disse søknadene.

LENKE NAV 

 

Gravferdsloven, forskrifter til gravplassloven og lokale vedtekter

Linker:

Gravferdsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32

Forskrifter til gravferdsloven: https://lovdata.??

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke i Moss

Kirkegata 19 1531 Moss
Åpningstider: 09.00-15.00

Telefon sentralbord: 69 24 80 60

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"