Kirkelig fellesråd: Tre blir til én

Fellesrådene i de tre kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal gjennomfører sammenslåing samtidig som den nye storkommunen etableres 1. januar 2020. De tre fellesrådene samles til Lindesnes kirkelige fellesråd, med kirkevergens kontor etablert i Mandal.

Tekst: Redaksjonen, Menighetsbladet På Kirkebakken.

De tre fellesrådene fastsatte i 2017 sammensetningen og mandatet til en kirkelig fellesnemnd. Nemnda har hatt to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost opp- nevnt av biskopen. Steinar Moen ble tilsatt som prosjektleder for sammenslåingen. Fellesnemden ferdigstiller nå sammenslåingsprosessen, hvor kirkeverge i Mandal, Øystein Ramstad, er tilsatt som kirkeverge for «nye» Lindesnes kirkelige fellesråd. Prosjektlederen har tidligere vært generalsekretær i en arbeidsgiverorganisasjon, har arbeidet i ledende rolle i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og har årelang erfaring som både kirkemusiker og kirkeverge.

Hva har vært krevende i arbeidet med sammenslåingen?

- Selv om fellesrådet er en liten virksomhet i forhold til kommunene som slår seg sammen, er det likevel en betydelig kompleksitet som skal følges opp. Hvis jeg skal nevne ett forhold som har trengt mye oppmerk- somhet fra meg som prosjektleder, så har det vært å holde kontroll på framdrift. Hvilke saker og temaer som skal forberedes og behandles – hvor, hvordan og i hvilken rekkefølge. Det har vært et poeng at arbeidet kunne sys sammen på en måte som genererer minst mulig vanskelighet for andre aktører og andre deler av prosjektet, forteller Moen.

- Kirkens organisering har nok flere særtrekk som det ikke er så lett å kunne lese seg til. Regelverket kan virke uoversiktlig. Et overordnet mål for meg har vært å bidra til å gjøre den lokale kirken mer profesjonell og sammenliknbar med annet arbeidsliv.

Hvilke fordeler tror du sammenslåingen vil gi?

Selv om det er et litt slitt uttrykk, mener jeg definitivt at et større fellesråd blir mer robust for å håndtere både ytre og indre belastninger. Jeg pleier å si at det meste går bra - når det går bra, men jeg har nok sett at selv mindre utfordringer fort blir uhåndterlige i de små kirkelige enhetene. Man er aldri garantert, men den sammenslåingen som nå skjer i Lindesnes, har
- så langt jeg kan se - et klart potensiale for et godt arbeidsmiljø, smidig styring og ledelse, og høy kvalitet på tjenestene, sier prosjektlederen.

Kirkeverge i «nye» Lindesnes, Øystein Ramstad, forteller at sammenslåingen er godt forberedt.

- Vi har arbeidet i lang tid mot dette, og fra nyttår blir tre til en. Vi får bedre utnyttelse av ressursene våre, samtidig som det blir flere oppgaver som skal løses. Flere av kirkene i det nye fellesrådet har bygnings- messige utfordringer. Langsiktig planlegging av utbedringer og vedlikehold blir viktig fremover, forteller Ramstad.

- Vi har hatt flere samlinger med alle de som blir ansatt i det nye fellesrådet. Det har vært et anliggende å stimulere til at det både legges til rette for et tverrfaglig samarbeid, og ikke minst at de enkelte faggruppene kan samarbeide og utnytte fagressursene på tvers av de «gamle» områdene. Dette er jo prosesser som det uansett tar tid å etablere, meninntrykket er at de fleste ser positivt på å bli et større fellesskap, og at det allerede er tatt initiativ til utvidede samarbeidsrelasjoner, sier kirkevergen.

Kirker og gravplasser

Det nye fellesrådsområdet får til sammen ni kirker
og ni gravplasser. I tillegg er det gjort avtale med Skjernøy kapell om noen gudstjenester i løpet av året. Kapellet eies og drives av Skjernøy kristelige ungdomsforening.

Menighetskontor

I Mandal har menighets-, preste- og fellesråds- kontoret flyttet inn i lokaler i det nye Kirkesenteret. Her blir det ingen endringer. Både i Marnardal og på Vigeland har kommunen sørget for lokaler, og dette fortsetter som før.

Bemanning

Alle som er ansatt pr 31.12.2019 får videreført sine ansettelsesforhold, og det blir ingen endringer pr 01.01.2020 for dem som arbeider med trosopplæring og kirkemusikk mv., og kirketjenere viderefører sine arbeids- og ansvarsområder. For administrative stillinger blir det noen endringer:

Øystein F. Ramstad er tilsatt som kirkeverge i det nye fellesrådet. De som var kirkeverger i Marnardal og Lindesnes, har fått tilbud om stillinger i fellesråd- administrasjonen, som en del av ledergruppa til kirkevergen. Disse får i hovedsak arbeidsplassen sin i Mandal. Arbeidet på kontorene i Marnardal og Lindesnes blir ledet av menighetssekretær/konsulent.

Betjening

Nytt fra 2020 er at det etableres et servicetorg, et felles mottak med ett telefonnummer og én epost- adresse for kommunikasjon fra publikum med alle soknene og fellesrådet. Det betyr at kontorene i Lindesnes og Marnardal får lengre åpningstid pr. telefon enn det til nå har vært ressurser til. En slik samordnet tjeneste vil også bety en kvalitetssikring av informasjonsflyten for dåp, gravferd mv.

Alle kontorene vil naturligvis kunne motta henvendelser ved personlig frammøte. Her vil åpningstid bli omtrent som tidligere.

Prestekontor

Det vil fortsatt være prest som har fast arbeidsplass på alle tre stedene som tidligere.

Gravferdsforvaltningen

Det nye fellesrådet får ansvar for gravferdsforvaltnin- gen i hele Lindesnes kommune. Det er normalt at fellesrådet vil imøtekomme ønske om hvilken grav- plass i kommunen som ønskes, ev. gitt de begrensningene som er fastsatt for gjenbruk mv. Det arbeides med å avklare med kommunen om hvordan driften i Marnardal skal løses, til nå har kommunen sørget for drift og vedlikehold på de tre gravplassene der.

Avgifter

Det er forutsatt at det blir én avgiftspolitikk lik for hele kommunen. Festeavgiften er foreslått å være omtrent på nivået som Mandal har i dag, og det
betyr en økning for de som har bodd i Marnardal og Lindesnes. Avgiftene for leie av kirkene til kirkelige handlinger for de som bor utenfor kommunen, eller for dem som ikke er medlemmer av Dnk blir omtrent som på dagens nivå, men mindre justeringer for harmonisering. Likedan for tilbud om gravstell: Tilbudet blir likedan for hele området, prisen omtrent som i Mandal i dag.

FAKTA

Fellesrådet skal ivareta «administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.»

(Jf. kirkeloven § 14)

Konkret er dette:

  • anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor

  • bygging, drift og vedlikehold av kirker

  • anlegg, drift og forvaltning av gravplasser

  • forvaltning av fellesrådets budsjett

  • arbeidsgiveransvar for ansatte

Den lokale kirkelige virksomheten styres av soknet, hvor de ansatte som har menighetstjeneste utfører sitt arbeid, og forkynnelse, sakramentsforvaltning, undervisning, diakoni og kirkemusikk mv finner sted. I tråd med dette, er det det enkelte menighetsråd som etter kirkeloven

§ 9, sammen med prestetjenesten, er ansvarlig for soknets virksomhet og oppgaver. Likevel kan soknenes drift indirekte bli påvirket av det som skjer i fellesrådet, i og med at fellesrådet har administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene

Overgangen til nytt fellesråd blir slik:

Skifte av menighetsråd skjedde pr 1. november.
Skifte av fellesråd blir litt spesielt denne gangen:
Det nye fellesrådet trer i funksjon fra 1. desember 2019. Fra samme tidspunkt legges fellesnemnda ned.
De tre "gamle" fellesrådene har funksjonstid til 31.12.2019, men den siste måneden er disses myndighet kun knyttet til å avslutte egen virksomhet (for Lindesnes og Marnardals vedkommende, forlenges funksjonstida til årsskiftet hva gjelder aktuelle fellesrådssaker).

 

 

Kontaktinformasjon for Lindesnes kirkelige fellesråd

Lindesnes kirkelige fellesråd er samlokalisert med Mandal menighet ved Kirkesenteret i Mandal.

Lindesnes kirkelige fellesråd
Postboks 210
4503 Mandal

Besøksadresse:
Store Elvegate 33 
Inngang fra Gågata i Mandal

E-post: post.mandal@kirken.no
Telefon: 38 27 28 70

Telefon- og besøkstid:
Man-Fred kl 10:00 - 14:00

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"