Forskrifter for kirkegård - Lødingen sokn

Her finner du forskriftene for kirkegårdene i Lødingen sokn

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LØDINGEN KOMMUNE

 

Jfr. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsl.) § 21.

 

Vedtektene er fastsatt av Lødingen kirkelige fellesråd 17.04.2018, og godkjent i Sør-Hålogaland bispedømmeråd den 23.05.2018

 

I Lødingen er det 4 kirkegårder: Lødingen kirkegård, Lødingen gamle kirkegård, Vågehamn/ Voje og Offersøy

 

 

 

 • 1. TILHØRIGHET TIL GRAVPLASS

1.1 Avdøde personer bosatt i kommunen skal fortrinnsvis gravlegges på den gravplass de naturlig sokner til, forutsatt at de ikke gravlegges i annen kommune. Unntak må innvilges av kirkelig fellesråd. Rett til fri grav forutsetter at graven er tilvist.

1.2 For gravlegging av personer som ved dødsfallet ikke tilhørte Lødingen kommune, kreves det dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. Det kreves ikke inn avgift dersom det er mindre enn ett – 1 – år siden flyttingen.

1.3 Det er kirkelig fellesråd som anviser grav. Normalt skal gravene fylles opp rad for rad og felt for felt.

 

 • 2. FREDNINGSTID OG FESTETID

2.1 Fredningstid for urnegraver og kistegraver er 20 år.

2.2 Festetiden er 20 år med mulighet for gjenfeste i 10-20 årsperioder inntil 80 år etter siste gravlegging. Ved gjenfeste, etter de 20 første årene, betales til enhver tid gjeldende fastsatte festeavgifter.

Når det er gått 80 år etter siste gravlegging, kan festet bare fornyes med spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd.

 

 • 3. FESTE AV GRAV

3.1 Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til kirkelig fellesråd inntil 3 graver i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted, det kreves festeavgift for disse fra første festeår.

 

3.2 Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Det er ikke anledning til å sette ned urne uten at dette er meldt til kirkevergen, og gravsted åpnet av gravplassens egen graver, som også er tilstede under nedsettelsen og graver til etterpå.

 

3.3 Når fredningstiden er ute er det anledning til å feste gravstedet på nytt, det vil det kreves festeavgift etter enhver tids gjeldende festesatser. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassen og kan brukes på nytt.

 

3.4 Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

 

3.5 Fester plikter å melde adresseforandring.

 

 • 4. GRAV OG GRAVMINNE

4.1 Gravplassens egen graver vil besørge graven planert og tilsådd etter gravlegging. Lødingen kirkelige fellesråd forbeholder seg retten til å flytte på gravminner og gravutstyr under arbeid på gravplassen.

 

4.2 Montering av gravminne kan tidligst skje 2 måneder etter gravlegging av kiste og må skje på den del av året det ikke er tele i jorden.

 

4.3 Utstyr, dekorgjenstander og ev. merking av gravsted må ikke være til hinder for gravplassens vanlige drift. Kirkelig fellesråd kan uten varsel ta bort utstyr/dekorasjoner hvor dette er tilfellet. Gravminne og gravutstyr er den gravansvarliges/ festers ansvar. Kirkelig fellesråd har ikke ansvar for gravminner og dekorgjenstander som blir skadet eller ødelagt ved naturhendinger, snøbrøyting, annet arbeid, hærverk eller tyveri.

Jfr. Gravferdsforskriften §10

 

4.4 På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den nye graven som er tatt i bruk og sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Gravminnet boltes forsvarlig fast, fundamentet skal ha en form og størrelse som forhindrer at det kan velte. Sokkel/ fundament skal flukte med terrenget.

Jfr. Gravferdsforskriften §23

 

4.5 Gravminner/gravsteiner er festers eiendom. Ved opphør av festet skal gravsteinen fjernes av festeren.

 

 • 5. PLANTEFELT

5.1 Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Det er ikke anledning til å ramme inn gravstedet med hekk, rullesteiner eller småstein. Det er ikke anledning til å ha glass/ annet knusbart materiale som blomstervase. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

 

5.2 Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring.

 

 • 6. PLANTEMATERIALE

6.1 Planter, kranser og lignende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposter bart.

 

 • 7. STELL AV GRAV

7.1 Enhver gravfester eller ansvarshavende for grav har rett og plikt til å stelle den grav som vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige. Om ønskelig kan også den ansvarlige planere og tilså resten av graven. Hvis ikke blir dette gjort av gravplassbetjeningen - jfr. § 4.

 

 • 8. GRAVLEGAT/GRAVSTELLTJENESTE

8.1 Kirkelig fellesråd har ingen gravlegater, eller formidler gravstelltjeneste. Den enkelte gravfester eller ansvarshavende for grav må eventuelt leie andre til å foreta stell av gravstedet.

 

 • 9. BÅREROM

9.1 Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravlegging. Ingen har adgang uten tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden

 

 

 • 10. NÆRINGSVIRKSOMHET

10.1 Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegård skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og stell av graver.

 

10.2 Gravplassbetjeningen kan ikke utføre tjenester for private eller næringsdrivende mot godtgjøring, og kan heller ikke engasjere seg i salg av varer og tjenester som har med gravplassen å gjøre.

 

 • 11. ORDEN OG VERDIGHET

11.1 På gravplassene skal det være ro og orden. Hunder skal føres i bånd. Små barn må ha følge med, eller være under tilsyn av voksne.

 

11.2 Det er forbudt å kjøre bil på gravplassene. For nødvendig kjøring kan det søkes Kirkelig fellesråd om dispensasjon. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

 

11.3 Visne blomster, kranser og annet avfall sorteres, og legges i den containeren som er merket for dette, eller fjernes fra gravplassene. Vannkanner o.l. settes tilbake på plass.

 

11.4 Ingen må gjøre skade på gravsteder, plantninger eller andre anlegg på gravplassen. Skade som påføres andres eiendom, skal straks utbedres av skadevolder. Hvis dette ikke skjer, blir forholdet anmeldt.

 

 • 12 DELEGERING

Der ikke annet er presisert har kirkevergen/ daglig leder fullmakt til å ta avgjørelser på fellesrådets vegne etter dette reglement

Jfr. Gravferdsforskriften §38

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Lødingen kirkelige fellesråd

Lødingen kirkelige fellesråd 

Besøks adresse: Rådhusveien 27 - Lødingen 

Postadresse: Postboks 83, 8411 Lødingen

Kirkekontoret ligger ligger i første etage på Lødingen rådhus. 

Kontoret er plassert i enden av gangen til venstre før trappen opp til 2 etg når man kommer inn hovedinngangen. 

 

Kontakt informasjon

Ilse De Raad
Sokneprest
Telefon 99327434
epost: ilse.de.raad@lodingen.kommune.no

Herbjørg Bjørstad 
Kirkeverge
telefon:  76 98 66 29/ 915 60 244
epost: kirkeverge@lodingen.kommune.no

Christopher D. Briggs
Kantor 
telefon  41 36 93 57
christopher.briggs@lodingen.kommune.no

Ellen Bjørnsen
Diakon medarbeider og trosopplærer 
telefon: 47 07 47 08 
ellen.bjornsen@lodingen.kommune.no


Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"