Gravferd i kirken

Etter et dødsfall er det vanlig at de pårørende først henvender seg til et begravelsesbyrå. Byrået formidler gjerne kontakt med prest, forstander eller annen som kan forestå avskjedssermonien for de pårørende. De hjelper også til med praktiske gjøremål som avtale om begravelsestidspunkt, anskaffelse av kiste, annonsering, trykking av salmer blomster, dødsattest, melding til skifterett, osv.Det er mulig å gjøre en del av dette selv. Det kan da være naturlig først å ta kontakt med kirkekontoret for å avtale begravelsestidspunkt.

GRAVPLASSTILHØRIGHET

Vedtektene for gravplassene i Rømskog og Marker kommuner fastsetter at avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen.Dette gjelder også selv om avdøde p.g.a. sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet.Dersom avdøde har bodd utenbygds av andre grunner må det betales en avgift for å gravlegge i kommunene.

GRAVFERDSRITUALE

Gravferder i Den norske Kirke har vanligvis dette innholdet:

Klokkeringing

Musikk og evt. solosang

Salme

Minnetale og evt. kransepålegging

Bønn og lesing av bibeltekster

Salme og evt. et musikkstykke eller solosang

Kort tale

Fader vår

Salme

Musikk og evt.

solosang

Kisten føres ut til graven - klokkeringing

Ved kremasjon forrettes alt inne. Da følger som regel jordpåkastelsen rett etter Fader vår.

BEGRAVELSE/KREMASJON

Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Lørdag regnes ikke som virkedag. Kirkelig fellesråd fastsetter nærmere tidspunkt for den enkelte gravlegging. Fellesrådets vedtak kan ikke påklages.Ved kremasjon må det undertegnes en erklæring om at kremasjon ikke var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønske for gravferden. Politiet skal varsles med begjæring om kremasjon.Ved kistebegravelse bæres kisten til gravstedet og seremonien avsluttes der.Ved bisettelse blir kisten transportert med bårebil fra kirke/kapell til krematoriet i forlengelse av bisettelsen eller etter at familien har forlatt kirken/kapellet. Det vanligste er at familien bærer kisten ut til bårebilen og ser den kjøre til krematoriet.

URNENEDSETTELSE

Etter kremasjon samles asken etter den avdøde i en spesiell urne om blir forseglet. Askeurnen blir overført fra krematoriet til kirkevergen. I gravferdsloven heter det at gravlegging av askeurne skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Tidspunkt for nedsetting av askeurne avtales med kirkevergen. Vi har vanligvis ingen seremoni ved nedsetting, men ofte møter de nærmeste pårørende.