Kirkelig fellesnemd - Klæbu og Trondheim - Protokoller fra møter

Når kommunene Klæbu og Trondheim slår seg sammen (innen 2020), berører det også kirkelig fellesråd. Kirkeloven sier at det skal være ett fellesråd og en kirkeverge per kommune. For å sikre at denne sammenslåingsprosessen blir gjennomført ryddig og i henhold til lovverket, er det etablert ei kirkelig fellesnemnd. Nemnda er sammensatt av fire personer fra hvert fellesråd/kommune. Trondheim er representert med leder i nemnda Siv Mari Forsmark (folkevalgt), nestleder Svein Willy Danielsen (folkevalgt), kommunal representant Geirmund Lykke og kirkeverge Kjell Inge Nordgård. Klæbu er representert med folkevalgte Helene Kjeka Broen og Tore Steen, geistlig representant Toril Stendahl og kirkeverge Arnt Morten Holmli. Arnt Morten er tilsatt som prosjektleder i 20% stilling. Ansatte representanter i et partssammensatt utvalgt er Ingjerd Heggheim Fredriksen fra Klæbu og Ove Sørtømme fra Trondheim.