Bare én fysisk person kan ha festerett til grav

Etter gravferdsloven kan bare fysiske personer ha festerett til grav.1 Når noen ønsker å feste en grav, må derfor gravplassmyndigheten be om én person å inngå avtale med. Det er ikke tilstrekkelig at det utelukkende overføres et beløp til gravplassmyndigheten for eksempelvis feste 20 år frem i tid, jf. blant annet omtalen av ansvaret for gravminne.

Det er en fordel for gravplassmyndigheten å ha en person og ikke flere personer å forholde seg til. Men det kan by på problemer blant dem som ønsker et feste å bli enige om hvem som skal stå som fester. En løsning kan være at de inngår klare avtaler seg imellom.2

Den alminnelige ordningen i vergemålsloven er at en mindreårig ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt, jf. vergemålsloven § 9. Festerett til grav innebærer blant annet forpliktelse til å betale festeavgift, og festerett innebærer blant annet ansvar for at gravminne ikke er til fare for dem som ferdes på gravplassen. Vi legger derfor til grunn at fester må være myndig.

Dersom avdøde har en skriftlig erklæring om hvem som skal sørge for gravferden etter gravferdsloven § 9 første avsnitt, vil det påvirke hvem som skal ha festeretten ved en eventuell friperiodes utløp. Dette fordi den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen,3 kombinert med at den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp.4

Teksten er oppdatert per 4. juni 2020.

1 Gravferdsloven § 14 andre avsnitt sammenholdt med lovforarbeidet NOU 1989:7 s. 274.
2 Dette forutsetter også Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 40 [lest: 20.11.2019]. Følgende fremgår av NOU 1989:7 s. 274:

Loven setter ikke forbud mot at det inngås en avtale mellom festeren av et såkalt familiegravsted og andre familiemedlemmer av familiegravstedet. En slik avtale vil imidlertid være av rent privatrettslig karakter.

3 Gravferdsloven § 9 tredje avsnitt.  
4 Gravferdsforskriften § 16 andre avsnitt.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"