Festers rettigheter og plikter

Festers rettigheter og plikter er regulert i gravferdsloven § 15 første avsnitt:

Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne samt ellers rå over den, om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser. Festeren har plikt til å holde graven i hevd.

De to viktigste elementene knyttet til en grav er selve den/de gravlagte og gravminnet (normalt ett). Etter loven er utgangpunktet at fester har rett til å bestemme forhold rundt hvem som skal gravlegges og gravminner. Fester har også ellers rett til å rå over graven. Et eksempel her vil være hvor en annen enn fester vil flytte en urne fra en grav. I et slikt tilfelle vil fester normalt kunne hindre dette fordi fester har rett til å "ellers rå over graven".

Festeren har disse rettighetene "om ikke annet følger av gjeldende bestemmelser". På nasjonalt nivå er det det først og fremst tale om begrensninger som følger av gravferdsloven og gravferdsforskriften. I gravferdsforskriften kapittel 3 gjelder en rekke begrensinger. Eksempelvis kan ikke festeren la gravminnet forfalle, være til sjenanse og fare for de som ferdes på gravplassen, ref. gravferdsforskriften § 26, noe som også henger sammen med at festeren har plikt til å holde graven i hevd, ref. utdrag fra loven over.

Lokalt vil gravplassmyndigheten kunne fastsette begrensinger i festers råderett over graven i gravplassvedtektene innenfor rammen av gravferdslov og gravferdsforskrift. Utgangspunktet er at lovens hjemmel for gravplassvedtekter ikke sier noe om hva som kan bestemmes i disse.1 Det kan være lokale forhold som gravplassmyndigheten ønsker å regulere.

En annen begrensing i festers rådrett over graven som kan fastsettes i vedtektene og som Gravplassrådgiver har i sitt utkast til mal til gravplassvedtekter, er at dersom festerens samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester har som nevnt en plikt til å holde graven i hevd. Dersom festeren forsømmer vedlikeholdet av graven, vil gravplassmyndigheten kunne nekte fornyelse av festet, se gravferdsloven § 14 tredje avsnitt.2

Teksten er oppdatert per 4. juni 2020.

1 Sml. Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 41 [lest: 22.11.2019].
2 Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 65.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"