Gravplassmyndighetens rett til å forebygge skade

Etter gravferdsloven § 17 første avsnitt har gravplassmyndigheten rett til å treffe de tiltakene som er nødvendig for å forebygge skade, eller som følger av gjeldende bestemmelser. Sistnevnte innebærer at gravplassmyndigheten kan treffe tiltak som gjør at forhold på graven kommer i tråd med gravferdslovgivningen og annen lovgivning (eksempelvis miljø- og helselovgivningen).

Rett til å forebygge skade innebærer at gravplassmyndigheten må kunne gripe inn dersom et gravminne utgjør en fare for sine omgivelser, enten dette skyldes forfall eller har andre årsaker.1 Festeren skal om mulig varsles før tiltak settes i verk,2 men unntak kan tenkes hvor øyeblikkelige tiltak er påkrevet eller festeforholdene er uklare.3 Ved fare for liv/helse trenger gravplassmyndigheten normalt ikke å varsle fester før gravplassmyndigheten forebygger skade. Et eksempel på skadeforebyggende tiltak er å legge ned gravminnet.4

Tidvis har gravplassmyndigheten en plikt til å forebygge skade. Over er det rett til å forebygge skade som er omtalt.

Teksten er oppdatert per 9. juni 2020.

1 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 65.
2 Gravferdsloven § 17 andre avsnitt.
3 Ot.prp.nr. 64 (1994-1995) s. 65.
4 Hjorthaug, Torbjørn Backer (2016) "Kommentar til gravferdsloven" i Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata note 44 [lest: 25.11.2019].

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"