Inngåelse av festeavtale

Det er normalt to situasjoner hvor festeavtale inngås etter gravferdsloven § 14 første avsnitt. For det første skjer det ved at en person reserverer en (ev. flere) kistegrav(-er) ved siden av en enkel kistegrav som tas i bruk. Det andre tilfellet er der urne- eller enkel kistegrav festes når frigravsperioden/fredningstiden går ut.

Det at gravplassmyndigheten inngår en avtale om feste av grav, vil i seg selv neppe regnes som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven,1 og avtaleinngåelsen vil neppe i seg selv innebære at forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak gjelder i dét forvaltningen inngår avtalen. Det betyr eksempelvis at festeforholdet ikke trenger å formuleres som et enkeltvedtak med begrunnelse. God forvaltningsskikk tilsier likevel at det gjøres en forsvarlig saksbehandling ved inngåelse av en festeavtale.2

Merk imidlertid at det kan være andre forhold i eller rundt avtaleinngåelsen som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. Dersom en gravplassmyndighet eksempelvis ved utløpet av en frigravsperiode inngår festeavtalen med en annen enn den som var ansvarlig uten å tilby den ansvarlige festeretten først, vil dette innebære uhjemlet offentlig myndighetsutøvelse fordi man i realiteten har fratatt den ansvarlige en rett han/hun skulle hatt etter gravferdsforskriften § 16 andre avsnitt. Et slikt vedtak er det normalt adgang til å omgjøre etter forvaltningsloven § 35. Slik uhjemlet offentlig myndighetsutøvelse er ikke tilfellet dersom ansvarlige har vært informert om at han/hun kan inngå festeavtale, men frasier seg denne retten. Da kan gravplassmyndigheten inngå festeavtale med en annen.3

Om det i et slikt tilfelle er uenighet om hvem som skal få inngå festeavtalen, må det antas at forvaltningen utøver offentlig myndighet når det tas stilling til hvem som skal ha festeretten. I så fall kommer forvaltningslovens regler om enkeltvedtak til anvendelse når gravplassmyndigheten skal ta avgjørelse, og vedtaket kan påklages til bispedømmerådet/fylkesmannen.

Når festeavtale er inngått, skal gravplassmyndigheten utstede festebrev.4 Faktura kan gjelde som festebrev, eksempelvis ved å sette inn "Gjelder som festebrev" e.l. i fakturaen.

Teksten er oppdatert per 9. juni 2020.

1 Avtaleinngåelsen er neppe i seg selv "en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet" etter forvaltningsloven § 2 første avsnitt bokstav a.
2 Det er uklart hvor mye en i denne sammenheng kan trekke ut av lovforarbeidene i gravferdsloven § 24 om klageadgang i Ot.prp. nr. 64 (1994-1995) s. 67: "Forvaltning av kirkegårder må ses som forvaltningsvirksomhet."
3 En slik logikk kan en finne igjen i departementsbrev av 8. desember 2003.
4 Gravferdsloven § 14 siste avsnitt.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"