Opplysning eller taushet om hvem som er fester

I gravregisteret fremgår det hvem som er fester av grav. Retten til innsyn for andre enn fester selv er regulert av offentlighetsloven.1 Utgangspunktet må være at det kan gis innsyn i gravregisteret. Gravplassmyndigheten skal imidlertid ikke gi innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Departementet har antatt at opplysning om hvem som har festerett til en grav, i utgangspunktet ikke er et personlig forhold som er taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13 annet avsnitt.2 Dersom festeretten kan røpe et personlig forhold som er taushetsbelagt, vil imidlertid også opplysninger om hvem som er fester, kunne være underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 første avsnitt nr. 1.3 Dette må vurderes konkret, og vi viser i den forbindelse til denne gravplassveilederens omtale av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Eksempelvis kan det å gi ut navnet på fester røpe et slektskapsbånd som ikke er alminnelig kjent. I slike tilfeller må gravplassmyndighetene innhente samtykke fra festeren for å kunne opplyse om hvem som er fester av graven.4

Taushetsplikt om personlige forhold er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder. Her kan det kanskje tenkes at opplysninger om hvem som er fester kan gis til nære slektninger av avdøde. Dette må imidlertid vurderes konkret. Den registrertes innsyn i gravferdsregisteret er regulert i personvernfordningens artikkel 15.5 Den registrerte (her festeren) har krav på innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om ham, samt hvorvidt personopplysninger er blitt utlevert til tredjepart.6

Teksten er oppdatert per 25. juni 2020.

1 Gravferdsforskriften § 19 andre avsnitt andre setning.
2 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.
3 Rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.
4 Sammenlign rundskriv V-18 B/2006 av 24. april 2006.
5 Gravferdsforskriften § 19 andre avsnitt første setning.
6 Personvernforordningen art. 15: https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a15.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"