Uklarhet om hvorvidt det kan kreves festeavgift

Det kan av og til være tvil om gravlegging av avdøde har funnet sted i en festet grav, og uklart om det er inngått en festeavtale/kan kreves avgift. I slike tilfeller er en henvist til å gjøre en konkret vurdering basert på ulike momenter, eksempelvis om det er utstedt festebrev, jf. gravferdsloven § 14 fjerde avsnitt. Om det har gått lang tid før gravplassmyndigheten krever inn festeavgift, vil det også kunne være et moment som taler mot at det er inngått en festeavtale/kan kreves avgift.

Problemstillinger knyttet til Lovavdelingens tolkningsuttalelse om gravferdsloven

Justisdepartementets lovavdeling ga 22. april 2010 en uttalelse om gravferdsloven på bakgrunn av spørsmål fra Kultur- og kirkedepartementet om konsekvenser av visse endringer i gravferdsregelverket i 1996/1997. Bakgrunnen for uttalelsen er at det etter gammel lov var anledning til å ta betalt for begge kistegraver i samme gravsted, noe også flere gravplassmyndigheter har gjort. Da gravferdsloven og -forskriften trådte i kraft, kom den nasjonale regelen om at den av gravene som først blir tatt i bruk, er fri grav i fredningstiden. Spørsmålet var om gravplassmyndigheten fortsatt kan kreve festeavgift for den graven som er tatt i bruk i et gravsted dersom denne er fri grav etter gravferdsloven og -forskriften, og Lovavdelingen svarer benektende på det. Et eksempel for å illustrere: En gravplassmyndighet gravlegger en av kommunens egne innbyggere i 1995. Det reserveres en grav B ved siden graven som tas i bruk (grav A). Vi tenker at vedtektene i vedkommende kommunen hjemlet betaling for begge graver (både grav A og grav B) i et gravsted. Etter gravferdsloven og gravferdsforskriften trådte i kraft vil det ikke lengre være anledning til å ta betalt for graven som er tatt i bruk (grav A) fra og med de nye reglene gjaldt. Grav A skal regnes som fri grav ut fredningstiden.

La oss trekke eksempelet lengre og noe utover den konkrete problemstillingen som Lovavdelingen behandlet. Vi legger til grunn at det er 20 års fredningstid. Vi legger videre til grunn at det har skjedd en urnenedsettelse i graven som er tatt i bruk (grav A) i 2010. I et slikt tilfelle må det antas at ny frigravsperiode gjelder, ref. gravferdsforskriften § 16 første avsnitt siste setning, altså til 2030. Skjer det en ny urnenedsettelse i samme grav i 2025, antar vi at nok en ny frigravsperiode gjelder forutsatt at de samme nasjonale reglene gjelder.

Teksten er oppdatert per 5. juni 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"