Næringsvirksomhet på gravplass

Næringsvirksomhet på gravplass og tillatelse til slik virksomhet er ikke direkte regulert i gravferdsloven eller gravferdsforskriften. Gravferdsloven § 3 første avsnitt peker på ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser, og gravferdsforskriften § 1 sier at gravplassen skal forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Dette er noe av bakgrunnen for at Gravplassrådgivers utkast til mal for gravplassvedtekter har en egen bestemmelse om næringsvirksomhet:

§ 13. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassforvaltningen. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Å gi tillatelse til næringsvirksomhet på gravplassene etter en slik bestemmelse, vil regnes som et enkeltvedtak.

I mange tilfeller gjør gravplassmyndigheten selv beplantning og stell av graver og/eller montering, sikring og vedlikehold av gravminner for festere/ansvarlige mot betaling. Dette er ikke pålagt etter gravferdsloven eller gravferdsforskriften, og gravplassmyndigheten må selv regnes som næringsdrivende ved utførelse av denne type oppgaver. I slike tilfeller er det lite ryddig at gravplassmyndigheten gir seg selv tillatelse til næringsvirksomhet. I stedet kan det eksempelvis reguleres som i Gravplassrådgivers utkast til mal for gravplassvedtekter § 10 tredje avsnitt.

Gravplassmyndigheten kan ikke nekte tillatelse til næringsvirksomhet fordi en ønsker å være alene om å tilby gravstell, og gravplassmyndigheten kan heller ikke utilbørlig utnytte en eventuell dominerende stilling i markedet for gravstell. Gravplassmyndigheten kan heller ikke subsidiere sin eventuelle næringsvirksomhet med offentlige midler som skal gå til drift av gravplass. Gravplassmyndigheten må ikke gi seg selv særfordeler sammenlignet med andre som driver næringsvirksomhet på gravplass - alle må behandles likt.

Enkelte gravplassmyndigheter har på sine nettsider satt opp liste over aktører som har tillatelse til å drive næringsvirksomhet på gravplassene i kommunen. Det er viktig at ingen aktør blir omtalt, henvist til eller lignende i større grad enn andre.

Gravplassrådgivers utkast til mal for lokale gravplassvedtekter § 14 omhandler arbeid på gravplassene. Denne retter seg i særlig grad mot næringsdrivende.

Teksten er oppdatert per 18. mai 2020.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"