Plikt til å innby tros- og livssynssamfunn til møte minst en gang i året

Fra 1. januar 2012 tok gravferdsloven § 23 tredje avsnitt til å gjelde:

Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.

I loven er det ikke gjort skille mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn. Departementet vurderte dette slik i forkant av lovframlegget:1

Skillet etter trossamfunnsloven mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn er i dag av liten praktisk betydning. Departementet finner det derfor ikke hensiktsmessig å innføre denne sondringen i gravferdsloven og vil i stedet legge vekt på at det er de tros- og livssynssamfunn som faktisk med noen regularitet forretter ved gravferder i vedkommende kommune som har behov for å møte den lokale gravferdsmyndigheten.

I lovforarbeidenes merknad til bestemmelsen utdypes regelen noe nærmere:2

Bestemmelsen i nytt tredje ledd er ny og innebærer at kirkelig fellesråd, eller kommunen der denne utøver gravferdsmyndighet, vil ha plikt til årlig å innby de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte for å drøfte hvorledes hensynet til tros- og livssynssamfunnenes ulike behov ved gravferd kan ivaretas. Med tanke på hva som er mest hensiktsmessig i små kommuner, er det åpnet for at møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner. Det må antas at det i større kommuner vil være behov for hyppigere møter, og dette må vurderes ut fra de lokale forhold. Lovens bestemmelse inneholder kun minimumskravet.

Regelen om slikt møte er for øvrig omtalt i rundskriv P-15/2011.

Det er ulike temaer som kan belyses i et slikt møte. Her er noen eksempler som kan være utgangspunkt for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas:

- Tros- og livssynsamfunn kan bes om å fortelle om sin seremoniform (herunder livssynsnøytral seremoniform) og bakgrunnen for den.

- Drøfte om det er problemstillinger knyttet til om seremoni/innvielse av gravplass etter gravferdsloven § 5 og i hvilke grad man skal ta hensyn de andre tros- og livssynssamfunnene.3

- En landskapsarkitekt kan inviteres til å si noe om gravplass, og hva vedkommende tenker om planlegging av nye anlegg.

- En fra gravplassmyndigheten kan si noe om fanebestemmelsen i loven om at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn, herunder om tilrettelagte graver.

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Prop.81 L (2010-2011) s. 13. For ordens skyld: Skillet mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn tas bort når ny trossamfunnslov trer i kraft.
2 Prop.81 L (2010-2011) s. 45.
3 Høringsinstansene var inne på dette forut for at § 5 ble vedtatt, ref. Prop. 81 L (2010-2011) s. 18.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"