Tilgang på taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Lokal gravplassmyndighet og kommunen har hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter gravferdslov med forskrifter. Eksempelvis kan lokal gravplassmyndighet ha behov for å stadfeste at det er riktig person som setter fram et krav om gravlegging. Kommunen vil eksempelvis kunne ha behov for taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret for å avgjøre hvem som skal være ansvarlig for gravferden, jf. gravferdsloven § 9 tredje avsnitt. Den ansatte i det kirkelige fellesrådet og kommunen har taushetsplikt etter forvaltningsloven når en får innsikt i om noens personlige forhold gjennom tilgangen til Folkeregisteret.

I 2018 kom følgende bestemmelse som nytt fjerde og siste avsnitt i gravferdsloven § 23:1

Kirkelig fellesråd og kommunen kan uten hinder av taushetsplikt innhente opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter loven her.

Her gis både gravplassmyndigheten og kommunen hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Opplysningene som er underlagt taushetsplikt kan bare innhentes når det er nødvendig for å løse de lovpålagte oppgavene etter gravferdsloven med forskrifter. I lovforarbeidene er det nevnt følgende situasjoner hvor gravplassmyndigheten har behov for å innhente slike opplysninger:2

  • For å stadfeste eller avkrefte at det er riktig person som setter fram et krav om gravlegging, og at det er riktig person som står for gravferden, jf. § 9 andre avsnitt.
  • Når en som har festerett til en grav dør, kan det være uenighet om hvem en skal overføre festet til, eller det kan være behov for å lete etter slektninger som en kan overføre festet til.
  • Når gravplassmyndigheten ikke greier å spore opp eller å få kontakt med fester.
  • Gravplassmyndigheten er òg pålagt å holde grav- og festeregister. Det er viktig å vite rett fester/ansvarlig til graven blant annet for sikring av gravminnet, jf. gravferdsforskriften § 26, og et slikt register vil bli vanskelig å holde ajour uten tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

Lovforarbeidene nevner følgende kommunale oppgaver hvor tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret kan være nødvendige:3

  • For å avgjøre hvem som skal stå for gravferden eller være ansvarlig for graven når etterlatte ikke blir enige om dette, jf. gravferdsloven § 9 tredje og fjerde avsnitt.
  • Det ligger òg til kommunen å undersøke om en avdød har etterlatte som kan sørge for gravferden i de tilfeller der det ikke er opplyst om etterlatte, jf. gravferdsloven § 9 femte avsnitt.

Særlig om krematorium

Hjemmelen til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret gjelder som nevnt kirkelig fellesråd og kommuner. Av lovforarbeidene følger det at departementet legger til grunn at den nye hjemmelen òg dekker krematorium som kirkelig fellesråd eller kommunen driver.

Hvordan opplysningene skal brukes

Opplysningene skal kun brukes for å løse oppgaver etter gravferdsloven eller gravferdsforskriften. Et kirkelig fellesråd kan derfor ikke bruke denne hjemmelen til å innhente informasjon fra Folkeregisteret for å løse oppgaver knyttet til virksomheten for trossamfunnet Den norske kirke, for eksempel å invitere etterlatte til allehelgensgudstjeneste.

Taushetsbelagte opplysninger skal ikke deles. Den ansatte hos kirkelig fellesråd eller kommunen vil selv også være pålagt taushetsplikt om personlige forhold etter forvaltningsloven.4

Teksten er oppdatert per 16. juni 2020.

1 Foranledningen til at denne hjemmelen kom, var ny folkeregisterlovs § 10-2.
2 Prop. 86 LS (2017-2018) s. 52-53.
3 Prop. 86 LS (2017-2018) s. 52-53.
4 Denne gravplassveilederen omtaler forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

Kontaktinformasjon for Gravplassrådgiver
Redaktør: Åse Skrøvset

Saksbehandler på veileder: Kristian Døvik

Denne gravplassveilederen gjelder nasjonalt. Det kan være avvikende, lovlig forankrede regler (etter eksempelvis forskriftsdispensasjon) som fremgår blant annet av lokale gravplassvedtekter.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være spesielle forhold i konkrete saker som gjør at det generelle som omtales i denne gravplassveilederen ikke gjelder.

Vær oppmerksom på hvor i strukturen en tekst har sin omtale. At teksten ikke omtaler et tema, kan ha sin bakgrunn i at temaet ikke er relevant for den delen av veilederen hvor leseren er.

Veilederen dekker temaer som handler om anlegg, drift og forvaltning av gravplass først og fremst vurdert opp mot gravferdsloven.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 958 78 444

Send ikke sensitive / personlige opplysninger eller personnummer til Gravplassrådgiver per e-post. Gravplassrådgiver kan heller ikke sende samme type opplysninger per e-post.

Vi er som utgangspunkt underlagt forvaltningsloven, offentlighetsloven, arkivloven og personopplysningsloven.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven. Den som ønsker det, kan be om innsyn i saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til Gravplassrådgiver med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Gravplassrådgiver er forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra Gravplassrådgiver føres opp.

Følgende opplysninger går som hovedregel frem av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen skal imidlertid alltid bli ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"